Bolagsstämmor

Om du som aktieägare vill vara delaktig i beslut rörande Nyfosa är årsstämman rätt forum. Det är vårt högst beslutande organ och hålls en gång per år. Här fattas bland annat beslut om disposition av bolagets vinst och val av styrelse och styrelseordförande.

Alla aktieägare som har anmält sig i tid är välkomna att delta vid stämman. Som aktieägare har du alltid rätt att ställa frågor till bolaget om de ämnen som tas upp och även om den ekonomiska situationen i bolaget. För att få ett ärende behandlat krävs det att man skickar in en skriftlig begäran till styrelsen senast sju veckor före årsstämman.

Årsstämman utser viktiga funktioner, så som styrelseledamöter och revisorer. Beslut fattas även angående regler för valberedningen, styrelsens och revisorernas arvoden samt riktlinjer för lön till vd och övrig koncernledning.

Nyfosas årsstämma hålls i Nacka eller Stockholm före juni månads utgång varje kalenderår. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämma sammankallas vid behov. Enligt Nyfosas bolagsordning ska kallelse till bolagsstämma ske genom att kallelsen hålls tillgänglig på vår webbplats samt annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. Samtidigt som kallelse sker annonseras en upplysning om att kallelse har skett i Svenska Dagbladet.