Risker och riskhantering

Nyfosa är utsatt för olika risker som potentiellt kan påverka dess framtida verksamhet, resultat och finansiella ställning. Organisationen är uppmärksam på riskerna och genom förebyggande arbete strävar bolaget efter att begränsa samt hantera riskerna om möjligt.

Nyfosa delar in relevanta risker och osäkerhetsfaktorer för bolaget i sex kategorier.

OMVÄRLD
Med en strukturerad och marknadsnära organisation arbetar Nyfosa kontinuerligt med att identifiera, övervaka, förebygga samt möta de snabba förändringar som sker i omvärlden. Den flexibla och opportunistiska affärsmodellen gör att verksamheten snabbt kan anpassas till nya förutsättningar.

MILJÖ
Nyfosa driver ett strukturerat arbete med att förvalta, utveckla och förädla det befintliga fastighetsbeståndet i nära samarbete med hyresgästerna, i syfte att öka fastigheternas intjäningsförmåga och värde. Genom att arbeta aktivt med fastigheterna kan hyresgästens förändrade behov mötas med smarta lösningar och hållbara investeringar. De risker och möjligheter som identifierats är sannolika på både kort och lång sikt. Bolagets fastigheter förvaltas ur ett långsiktigt perspektiv för att få en så lång nyttjandetid som möjligt. Därmed kommer klimatrelaterade risker och möjligheter att på lång sikt få en påverkan på bolagets tillgångar.

FINANSIERING
Nyfosa ska primärt finansiera sig via bankmarknaden. Goda relationer med kreditgivarna är viktiga och skapar långsiktighet samt minskad refinansieringsrisk. Bolaget ska kontinuerligt sträva efter en så effektiv och lönsam kapitalstruktur som möjligt beaktat givna riskbegränsningar. Därtill ska huvuddelen av ränterisken systematiskt säkras för att minska ränteexponeringen.

FÖRVÄRV OCH INVESTERINGAR
Med en marknadsnära organisation och transaktionsvana medarbetare finns förutsättningarna som krävs för Nyfosas transaktionsintensiva affärsmodell. Inriktningen ligger på att stärka kassaflöden och avkastning, oavsett marknad.

FÖRVALTNING
Nyfosas förvaltning skapar värde genom att förädla fastighetsbeståndet i stort som smått. Utgångspunkten är att optimera varje fastighet, möta hyresgästernas behov och minska verksamhetens klimatpåverkan. Nio regionkontor i Sverige och två i Finland förvaltar beståndet. Utöver dessa finns lokalkontor på ett antal orter, med uppdrag från regionkontoren. Förvaltningen bedrivs främst med egen personal i nyckelroller såsom hyresgästrelationer, teknisk förvaltning och uthyrning.

MEDARBETARE OCH ORGANISATION
Nyfosas transaktionsintensiva affärsmodell och geografiskt diversifierade fastighetsbestånd ställer krav på en flexibel och marknadsnära organisation. Med en modell av nära samarbeten med externa tjänsteleverantörer kan verksamheten anpassas med hög kvalitet i takt med att fastighetsbeståndet förändras. För medarbetarna innebär det en trygghet att vid snabba förändringar kunna ställa om verksamheten med stöd av ett externt nätverk av kompetens med hög kvalitet.