Risker och riskhantering

Nyfosa utsätts löpande för olika risker som kan få betydelse för bolagets framtida verksamhet, resultat och finansiella ställning. Nyfosa arbetar systematiskt och kontinuerligt med att bevaka och hantera dessa och andra risker och osäkerhetsfaktorer. Fokus ligger på att förebygga riskerna, liksom att utvärdera hur riskhanteringen kan vändas till möjligheter.

Nyfosa delar in relevanta risker och osäkerhetsfaktorer för bolaget i fem kategorier.

STRATEGISK RISK
Risker hänförliga till affärsmodellen

OPERATIV RISK
Fastighetsägarrisker

FINANSIELL RISK
Risker hänförliga till externa skulder

HÅLLBARHETSRISK
Miljörelaterade risker, socialt ansvar och ansvarsrisker

OMVÄRLD
Risker som uppstår utanför bolagets verksamhet