Med sikte på hållbara kassaflöden

Nyfosa ska skapa värde och hållbara kassaflöden. Det gör vi med en transaktionsintensiv verksamhet och ett opportunistiskt förhållningssätt.

Finansiellt mål

Årlig tillväxt i utdelningsgrundande kassaflöde per aktie med 10 procent över tid.
Måttet för kassaflöde avser kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital.

Finansiellt Mål

Årlig tillväxt i utdelningsgrundande kassaflöde per aktie med 10 procent över tid.

Genomsnittlig tillväxt per år under perioden 2019-2022:

+20%

Finanspolicy

Finansierings- och ränterisken hanteras genom ett antal begränsningar och ramar i bolagets finanspolicy med syfte att begränsa bolagets finansiella risk:

  • Belåningsgraden ska ej överstiga 65 procent.
  • Icke säkerställd skuld ska ej överstiga 15 procent.
  • Nettoskuld/EBITDA ska ej överstiga 12,0 ggr.
  • Räntetäckningsgraden ska långsiktigt ej understiga två ggr.
  • Räntebärande skuld med rörlig ränta ska ej överstiga 25 procent.

Nettoskuld/EBITDA

Ej över 12 ggr.

Belåningsgrad

Ej över 65 procent.

Räntetäckningsgrad

Långsiktigt minst 2 ggr.

Hållbarhetsmål

MÅL 2025

Miljöcertifiering
År 2025 ska fastigheter motsvarande 50 procent av fastighetsvärdet, ha en miljöcertifiering och 100 procent år 2030.

Förbrukningseffektivisering
År 2025 ska energiförbrukningen per kvadratmeter ha minskat med 10 procent jämfört med 2020.

LÅNGSIKTIGT MÅL

Koldioxidutsläpp
Nyfosa ska verka för att minimera verksamhetens koldioxidutsläpp.