Med sikte på hållbara kassaflöden

Nyfosa ska skapa värde och hållbara kassaflöden. Det gör vi med en transaktionsintensiv verksamhet och ett opportunistiskt förhållningssätt.

Finansiellt mål

Årlig tillväxt i utdelningsgrundande kassaflöde per aktie med 10 procent över tid.
Måttet för kassaflöde avser kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital.

Finansiellt Mål

Årlig tillväxt i utdelningsgrundande kassaflöde per aktie med 10 procent över tid.

Måluppfyllelse 2022:

+9,3%

Finansiella riskbegränsningar

Nyfosas finansiella riskbegränsningar representerar inte mål utan begränsningar, varför det är naturligt för Nyfosa att ha en viss marginal till dessa.

  • Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 25 procent.
  • Belåningsgraden ska ej överstiga 65 procent.
  • Räntetäckningsgraden ska långsiktigt ej understiga två ggr.

Soliditet

Långsiktigt minst 25 procent.

Belåningsgrad

Ej över 65 procent.

Räntetäckningsgrad

Långsiktigt minst 2 ggr.

Hållbarhetsmål

MÅL 2025

Miljöcertifiering
År 2025 ska fastigheter motsvarande 50 procent av fastighetsvärdet, ha en miljöcertifiering och 100 procent år 2030.

Förbrukningseffektivisering
År 2025 ska energiförbrukningen per kvadratmeter ha minskat med 10 procent jämfört med 2020.

LÅNGSIKTIGT MÅL

Koldioxidutsläpp
Nyfosa ska verka för att minimera verksamhetens koldioxidutsläpp.