Med sikte på hållbara kassaflöden

Det övergripande målet är att skapa god och uthållig tillväxt i kassaflödet och ständigt utvärdera möjligheter på marknaden.

Finansiellt mål

Årlig tillväxt i operativt kassaflöde per aktie med 10 procent över tid.

Genomsnittlig tillväxt per år under perioden 2019-2023:

+7%

Finanspolicy

Finansierings- och ränterisken hanteras genom ett antal begränsningar och ramar i bolagets finanspolicy med syfte att begränsa bolagets finansiella risk:

  • Nettobelåningsgraden ska ej överstiga 60 procent.
  • Icke säkerställd skuld ska ej överstiga 15 procent.
  • Nettoskuld/EBITDA ska ej överstiga 12,0 ggr.
  • Räntetäckningsgraden ska långsiktigt ej understiga 2,0 ggr.

Nettoskuld/EBITDA

Ej över 12,0 ggr.

Nettobelåningsgrad

Ej över 60 procent.

Räntetäckningsgrad

Långsiktigt minst 2,0 ggr.

Hållbarhetsmål

MÅL 2025

Miljöcertifiering
År 2025 ska fastigheter motsvarande 50 procent av fastighetsvärdet ha en miljöcertifiering och 100 procent år 2030.

Förbrukningseffektivisering
År 2025 ska energiförbrukningen per kvadratmeter ha minskat med 10 procent jämfört med 2020.

LÅNGSIKTIGT MÅL

Koldioxidutsläpp
Nyfosa ska verka för att minimera verksamhetens koldioxidutsläpp.