Med sikte på hållbara kassaflöden

Nyfosa ska skapa värde och hållbara kassaflöden. Det gör vi med en transaktionsintensiv verksamhet och ett opportunistiskt förhållningssätt.

Finansiellt mål

Årlig tillväxt i kassaflöde per aktie med 10 procent.

Måttet för kassaflöde avser kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital.

Finansiellt Mål

Årlig tillväxt i utdelningsgrundande kassaflöde per aktie med 10 procent.

Måluppfyllelse 2020:

+42%

Finansiella riskbegränsningar

Nyfosas finansiella riskbegränsningar representerar inte mål utan begränsningar, varför det är naturligt för Nyfosa att ha en viss marginal till dessa.

  • Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 25 procent.
  • Belåningsgraden ska ej överstiga 65 procent.
  • Räntetäckningsgraden ska ej understiga två ggr.

Soliditet

Långsiktigt minst 25 procent.

Belåningsgrad

Ej över 65 procent.

Räntetäckningsgrad

Långsiktigt minst 2 ggr.

Hållbarhetsmål

MÅL 2021

Leverantörsansvar

År 2021 ska Nyfosa anta en uppförandekod för leverantörer och inhämta de största leverantörernas bekräftelse på uppförandekoden.

Grön bilaga hyresavtal

År 2021 ska 100 stycken nytecknade eller omförhandlade hyresavtal innehålla en grön bilaga.

MÅL 2025

Miljöcertifiering

År 2025 ska 50 procent av fastigheterna som ägts hela året ha en miljöcertifiering och 100 procent år 2030.

Förbrukningseffektivisering

År 2025 ska energiförbrukningen per kvadratmeter ha minskat med 10 procent jämfört med 2020.

LÅNGSIKTIGT MÅL

Jämställdhet

Nyfosa ska långsiktigt uppnå en jämställd förvaltningsorganisation med fördelningen minst 40 procent av kvinnor respektive män i varje yrkesgrupp.