Policyer

Genom att säkerställa efterlevnad av lagar och regler och en öppen kommunikation kring bolagsstyrningen vill vi skapa förtroende hos våra intressenter, vilket är av största vikt för oss på Nyfosa.

Nyfosas bolagsstyrning utgår från Svensk kod för bolagsstyrning, den så kallade Koden. Genom god bolagsstyrning och öppenhet skapar vi en stabil relation till våra aktieägare och övriga intressenter. Detta bidrar även till att förtroendet för vårt bolag stärks. Utöver Koden utgår bolagsstyrningen från svensk lagstiftning, Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter samt övriga regler och riktlinjer som bolaget omfattas av.

Du hittar Nyfosas bolagsstyrningsrapport här.

Policyer

Nyfosa ska vara en ansvarstagande aktör och en modern fastighetsägare. Därför utvärderar företaget kontinuerligt hur verksamheten kan bidra till ett hållbart samhälle. Till grund för arbetet har styrelsen antagit åtta policyer som synliggör och konkretiserar vilka åtgärder Nyfosa ska vidta i verksamheten samt vilka mål organisationen strävar mot. Några av policyerna är offentliga och kan läsas av alla på bolagets hemsida. Andra nås endast av bolagets medarbetare, styrelse och revisorer via bolagets intranät.

Du hittar Nyfosas hållbarhetspolicy här.

Anonym visselblåsarfunktion

Våra medarbetare har en viktig roll att slå larm om de misstänker något i vår verksamhet som strider mot våra etiska riktlinjer i vår Hållbarhetspolicy.

Exempel på missförhållanden kan vara:

  • Ekonomiska oegentligheter och korruption
  • Allvarliga trakasserier och diskriminering
  • Säkerhetsrisker på arbetsplatsen
  • Miljöbrott

I första hand uppmanas medarbetarna att tala med sin chef. Om de vill vara anonyma erbjuder vi en säker kanal för rapportering och dialog genom vår visselblåsarfunktion.

Miljöansvar

Nyfosa eftersträvar att kontinuerligt utveckla vårt miljöarbete. Därför har vi en Miljöpolicy som antas årligen av styrelsen. Det är koncernledningen som ansvarar för att policyn efterlevs, vilket upprätthålls genom daglig kontakt med förvaltningsorganisationen samt genom en central kontrollfunktion som övervakar att samtliga större investeringar uppfyller policyn.

Miljöpolicy

  • Arbeta aktivt med energieffektivisering i sina byggnader och lokaler
  • Känna till fastigheternas miljörisker och miljöskulder och ta fram långsiktigt hållbara lösningar när åtgärder genomförs
  • Tillsammans med hyresgästerna arbeta för en god inomhusmiljö
  • Genomföra miljöanpassad ombyggnation och nyproduktion
  • Ställa miljö- och hållbarhetskrav på sina leverantörer
  • Öka kompetensen inom och medvetenheten om miljö och hållbarhet hos sina medarbetare

Socialt ansvar

Nyfosas företagskultur ska präglas av affärsmässighet, medmänsklighet och delaktighet. Genom att rekrytera och utveckla motiverade och erfarna medarbetare med gedigen kompetens skapar Nyfosa en effektiv, välanpassad och marknadsnära organisation. Nyfosa genomför även en arbetsmiljöutbildning för samtliga personer i organisationen som har ett personalansvar. Utbildningens fokus ligger på arbetsgivaransvaret för arbetsmiljön.

Hållbarhetsredovisning

Nyfosas hållbarhetsarbete redovisas som en integrerad del av årsredovisningen. Hållbarhetsredovisningen följer riktlinjerna från den internationella organisationen Global Reporting Initiative (GRI) och är upprättad i enlighet med GRI Standards på tillämpningsnivå Core.

Årsredovisning

Hållbarhetsrapport