Hållbarhetspolicy inklusive miljöpolicy

Nyfosas styrelse fastställer årligen bolagets hållbarhetspolicy (inklusive miljöpolicy). Hållbarhetspolicyn beskriver ramverket för Nyfosas ansvar i de relationer som skapas i verksamheten. God affärsetik och förtroendefulla relationer är viktiga utgångspunkter såväl internt som i kontakterna med externa parter.

Därutöver har Nyfosa etablerat en uppförandekod för medarbetare som tydliggör de värderingar och principer som styr Nyfosa i rollen som arbetsgivare. Den tydliggör också Nyfosas medarbetares roll i förhållande till varandra, hyresgäster, leverantörer, samarbetspartners och samhället i stort.

Du hittar Nyfosas hållbarhetspolicy här
Du hittar Nyfosas uppförandekod för medarbetare här

Hållbarhetsrapportering

Nyfosa har valt att rapportera delar av sitt hållbarhetsarbete i enlighet med de av Global Sustainability Standards Boards (GSSB) framtagna GRI Sustainability Reporting Standards 2021 (”GRI Standards”). Klimatrelaterade finansiella upplysningar presenteras enligt Task force on Climate-related Financial Disclosures (”TCFD”).

Årsredovisning inklusive hållbarhetsrapport