Revisorer

Vid årsstämma i Nyfosa den 19 april 2022 beslutades att välja KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har varit Nyfosas revisor sedan bolagets bildande och har även varit Hemfosas revisor sedan 2013 och således ansvarat för revisionen under hela den period som Nyfosas historiska finansiella information omfattar. Mattias Johansson är huvudansvarig revisor. Mattias Johansson är född 1973 och auktoriserad revisor samt medlem i FAR.