Bolagsstyrning

Nyfosa är ett svenskt börsnoterat fastighetsbolag och vår bolagsstyrning utgår från Svensk kod för bolagsstyrning, Koden. Genom god bolagsstyrning och öppenhet skapar vi en stabil relation till våra aktieägare och övriga intressenter. Detta bidrar även till att förtroendet för vårt bolag stärks.

Koden bygger på principen ”följ eller förklara”. Detta innebär att ett bolag som tillämpar Koden kan avvika från enskilda regler, men ska då beskriva den alternativa lösningen och förklara skälet till avvikelsen i sin årliga bolagsstyrningsrapport. Eventuella avvikelser från Koden redovisas i Nyfosas bolagsstyrningsrapport. Nyfosa avviker från Kodens oberoendekrav avseende revisionsutskottets sammansättning (se mer information under ”Utskott”). I övrigt avser Nyfosa inte att avvika från några av Kodens regler.

Utöver Koden utgår Nyfosas bolagsstyrning från svensk lagstiftning, Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter samt övriga regler och riktlinjer som bolaget omfattas av. Genom att säkerställa efterlevnad av lagar och regler och en öppen kommunikation kring bolagsstyrningen vill vi skapa förtroende hos våra intressenter, vilket är av största vikt för oss på Nyfosa.