Bolagsstyrning

Nyfosa är ett svenskt börsnoterat fastighetsbolag och vår bolagsstyrning utgår från svensk lagstiftning och god sed på värdepappersmarknaden samt interna regler och riktlinjer. Bolaget följer även Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Genom god bolagsstyrning och öppenhet skapar vi en stabil relation till våra aktieägare och övriga intressenter. Detta bidrar även till att förtroendet för vårt bolag stärks.

Koden bygger på principen ”följ eller förklara”. Detta innebär att ett bolag som tillämpar Koden kan avvika från enskilda regler, men ska då beskriva den alternativa lösningen och förklara skälet till avvikelsen i sin årliga bolagsstyrningsrapport. Eventuella avvikelser från Koden redovisas i Nyfosas bolagsstyrningsrapport.