MOT EN HÅLLBAR AFFÄR

Nyfosas vision är att vara det fastighetsbolag i Sverige som är bäst på att skapa värde. Vi anser att ett systematiskt hållbarhetsarbete skapar förutsättning för att göra bra affärer, precis som fokus på affären bidrar till ett hållbart fastighetsägande.

För att minska de negativa klimatförändringarna måste vi arbeta utifrån en långsiktig plan som fungerar i vår transaktionsintensiva verksamhet. Det innebär att vi tar ansvar som hyresvärd, arbetsgivare, affärspartner, låntagare och gentemot våra aktieägare, bland annat genom att agera enligt FN:s Global Compacts tio principer för hållbart företagande.

Nyfosa har ett tydligt fokus på arbetet med att öka energieffektiviteten i fastighetsbeståndet. Syftet är att minska CO2-utsläpp och samtidigt öka lönsamheten genom minskad energiförbrukning. Vi analyserar varje unik fastighet för att identifiera rätt åtgärder.

Hållbarhetsmål

MÅL 2021

Leverantörsansvar
År 2021 ska Nyfosa anta en uppförandekod för leverantörer och inhämta de största leverantörernas bekräftelse på uppförandekoden.

Grön bilaga hyresavtal
År 2021 ska 100 stycken nytecknade eller omförhandlade hyresavtal innehålla en grön bilaga.

MÅL 2025

Miljöcertifiering
År 2025 ska 50 procent av fastigheterna som ägts hela året ha en miljöcertifiering och 100 procent år 2030.

Förbrukningseffektivisering
År 2025 ska energiförbrukningen per kvadratmeter ha minskat med 10 procent jämfört med 2020.

LÅNGSIKTIGT MÅL

Jämställdhet
Nyfosa ska långsiktigt uppnå en jämställd förvaltningsorganisation med fördelningen minst 40 procent av kvinnor respektive män i varje yrkesgrupp.

De globala hållbarhetsmålen utgör en övergripande styrning för vårt hållbarhetsarbete, hur vi mäter våra utfall och vad vi ska mäta.

nyfosa-sus-2

Vårt operativa arbete utgår från SGBCs ramverk för miljöcertifiering av fastigheter.

Vi står bakom UN Global Compacts tio principer för ett hållbart företagande.