UTHÅLLIG HÅLLBARHET

Nyfosas vision är att vara det svenska fastighetsbolag som är bäst på att skapa värde. Vi anser att ett systematiskt hållbarhetsarbete skapar förutsättning för att göra bra affärer, precis som fokus på affären bidrar till ett hållbart fastighetsägande.

För att minska de negativa klimatförändringarna måste vi arbeta utifrån en långsiktig plan som fungerar i vår transaktionsintensiva verksamhet. Det innebär att vi tar ansvar som hyresvärd, arbetsgivare, affärspartner, låntagare och gentemot våra aktieägare, bland annat genom att agera enligt FN:s Global Compacts tio principer för hållbart företagande.

Nyfosa har ett tydligt fokus på arbetet med att öka energieffektiviteten i fastighetsbeståndet. Syftet är att minska CO2-utsläpp och samtidigt öka lönsamheten genom minskad energiförbrukning. Vi arbetar strukturerat hus för hus för att identifiera rätt insatser och investeringar.

Hållbarhetsmål

MÅL 2025

Miljöcertifiering
År 2025 ska fastigheter motsvarande 50 procent av fastighetsvärdet, ha en miljöcertifiering och 100 procent år 2030.

Förbrukningseffektivisering
År 2025 ska energiförbrukningen per kvadratmeter ha minskat med 10 procent jämfört med 2020.

LÅNGSIKTIGT MÅL

Koldioxidutsläpp
Nyfosa ska verka för att minimera verksamhetens koldioxidutsläpp.

De globala hållbarhetsmålen utgör en övergripande styrning för vårt hållbarhetsarbete, hur vi mäter våra utfall och vad vi ska mäta.

nyfosa-sus-2

Vårt operativa arbete utgår från SGBCs ramverk för miljöcertifiering av fastigheter.

Vi står bakom UN Global Compacts tio principer för ett hållbart företagande.