Ersättning

Nyfosas ersättningsformer är utformade för att motivera ledande befattningshavare till att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen. Därför ska ersättningsformerna vara enkla, långsiktiga, mätbara och framförallt konkurrenskraftiga.

Vid årsstämma den 23 april 2024 beslutade stämman att för tiden till slutet av nästa årsstämma ska ett årligt arvode utgå med 525 000 kronor till styrelsens ordförande och med 220 000 kronor till var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna. Vidare beslutades att ett årligt arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 80 000 kronor till utskottets ordförande samt med 40 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ett årligt arvode utgå med 42 000 kronor till utskottets ordförande samt med 21 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Incitamentsprogram

Nyfosa har idag fyra incitamentsprogram (LTIP 2021, LTIP 2022, LTIP 2023 och LTIP 2024) baserade på teckningsoptioner. Samtliga teckningsoptioner (oavsett serie) berättigar till teckning av en (1) ny stamaktie av serie A i bolaget (”Stamaktie”). Programmen syftar till att åstadkomma ett belöningssystem som är konkurrenskraftigt, som kan fungera som riktlinje för bolagets ledningsgrupp i arbetet med bolagets strategi och som, utöver att fungera fokushöjande för bolagets anställda när det kommer till att leverera utmärkta resultat som bidrar till värdeskapande för aktieägarna, dessutom ger bolagets anställda en ökad möjlighet att ta del i bolagets framgångar. Samtliga tre program förutsätter att deltagaren är anställd under hela programmets löptid och innehåller en kontant subvention från bolaget av del av vissa deltagares premie. Bonusen motsvarar det belopp som den berättigade deltagaren väljer att investera i respektive incitamentsprogram, upp till garanterad nivå. Ingen kompensation lämnas dock för deltagarens skattekostnad, vilket i praktiken innebär att bolaget genom den kontanta bonusen lämnar ett kostnadstäckningsbidrag i respektive program som efter erlagd skatt motsvarar ca 50 procent av deltagarens förvärvskostnad. Bonusen betalas ut vid två tillfällen om vardera 50 procent under respektive programs löptid. Med ”Totalavkastningsindex” nedan avses ett totalavkastningsindex som innehåller samtliga de fastighetsbolag som listas i Nasdaq Stockholms fastighetsindex (SX35GI) från tid till annan, och beaktar bolagens aktiekursutveckling och utbetalade utdelningar.

LTIP 2021

På årsstämman 2021 beslutades om en riktad emission av sammanlagt 1 098 000 teckningsoptioner och överlåtelse av teckningsoptionerna till anställda (LTIP 2021). Teckningsoptionerna är uppdelade på två olika serier, varav 549 000 teckningsoptioner är av Serie I och 549 000 teckningsoptioner är av Serie II. Teckningsoptionerna har enligt stämmans beslut överlåtits till anställda inom koncernen efter en indelning i fastställda kategorier.

Teckningskursen per Stamaktie vid utnyttjande av teckningsoption av Serie I uppgår till ett belopp motsvarande 122,5 procent av Stamaktiens genomsnittskurs vid emissionstidpunkten en teckningsoptionerna.

Teckningskursen per Stamaktie vid utnyttjande av teckningsoption av Serie II uppgår till ett belopp motsvarande Stamaktiens genomsnittskurs för den dag då Nyfosa offentliggör Q1-rapporten 2024, minskat med ett belopp motsvarande det högsta av:

(i) ett belopp motsvarande Stamaktiens genomsnittskurs under perioden 22 april 2021 – 4 maj 2021,

a) multiplicerat med genomsnittligt Totalavkastningsindexvärde för Nyfosa under perioden 22 april 2021 – 4 maj 2021 (startindexvärde 100) i jämförelse med indexvärdet för den dag då Nyfosa offentliggör Q1-rapporten 2024,

b) reducerat med genomsnittligt Totalavkastningsindexvärde för fastighetsbolag noterade på Nasdaq Stockholm för samma period, (startindexvärde 100), och

(ii) noll kronor.

Teckning av Stamaktier kan (i enlighet optionsvillkoren) ske vid tre tillfällen;  under en tvåveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för (i) januari-mars 2024, (ii) januari-juni 2024 och (iii) januari-september 2024, dock längst fram till och med den 9 december 2024. Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 1 098 000 nya Stamaktier ges ut vilket vid emissionstillfället motsvarar en utspädning om cirka 0,6 procent av det totala antalet aktier och det totala antalet röster i bolaget efter full teckning av samtliga teckningsoptioner, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.

LTIP 2022

På årsstämman 2022 beslutades om en riktad emission av högst 769 000 teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av totalt 769 000 Stamaktier samt överlåtelse av teckningsoptionerna till anställda (LTIP 2022). Teckningsoptionerna har enligt stämmans beslut överlåtits till anställda inom koncernen efter en indelning i fastställda kategorier.

Teckningskursen per Stamaktie vid utnyttjande av teckningsoptionen baseras på Stamaktiens volymviktade genomsnittskurs för den handelsdag då Nyfosa offentliggör delårsrapporten för perioden januari-mars 2025 minskat med ett belopp motsvarande det högsta av:

(i) ett belopp motsvarande Stamaktiens genomsnittskurs vid emissionstidpunkten, vilken utgörs av den genomsnittliga stängningskursen under perioden från och med den 20 april 2022 till och med den 2 maj 2022 enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista, multiplicerat med

a) utvecklingen av genomsnittligt Totalavkastningsindexvärde för Stamaktien från och med den 20 april 2022 till och med den 2 maj 2022 (startvärde) jämfört med den handelsdag då Nyfosa offentliggör delårsrapporten för perioden januari-mars 2025 (slutvärde),

b) reducerat med utvecklingen av genomsnittligt Totalavkastningsindexvärde för fastighetsbolag noterade på Nasdaq Stockholm från och med den 20 april 2022 till och med den 2 maj 2022 (startvärde) jämfört med den handelsdag då Nyfosa offentliggör delårsrapporten för perioden januari-mars 2025 (slutvärde), och

(ii) noll kronor.

Teckning av Stamaktier kan (i enlighet optionsvillkoren) ske vid tre tillfällen;  under en tvåveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för (i) januari-mars 2025, (ii) januari-juni 2025 och (iii) januari-september 2025, dock längst fram till och med den 5 december, 2025. Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan maximalt 769 000 nya Stamaktier ges ut, vilket motsvarar en maximal utspädning om cirka 0,40 procent av det totala antalet aktier och det totala antalet röster i Nyfosa efter full teckning av samtliga teckningsoptioner, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.

LTIP 2023

På årsstämman 2023 beslutades om en riktad emission av högst 760 000 teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av totalt 760 000 Stamaktier samt överlåtelse av teckningsoptionerna till anställda (LTIP 2023). Teckningsoptionerna har enligt stämmans beslut överlåtits till anställda inom koncernen efter en indelning i fastställda kategorier.

Teckningskursen per Stamaktie vid utnyttjande av teckningsoptionen baseras på Stamaktiens volymviktade genomsnittskurs för den handelsdag då Nyfosa offentliggör delårsrapporten för perioden januari-mars 2026 minskat med ett belopp motsvarande det högsta av:

(i) ett belopp motsvarande Stamaktiens genomsnittskurs vid emissionstidpunkten, vilken utgörs av den genomsnittliga stängningskursen under perioden från och med den 26 april 2023 till och med den 3 maj 2023 enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista, multiplicerat med

a) utvecklingen av genomsnittligt Totalavkastningsindexvärde för Stamaktien från och med den 26 april 2023 till och med den 3 maj 2023 (startvärde) jämfört med den handelsdag då Nyfosa offentliggör delårsrapporten för perioden januari-mars 2026 (slutvärde),

b) reducerat med utvecklingen av genomsnittligt Totalavkastningsindexvärde för fastighetsbolag noterade på Nasdaq Stockholm från och med den 26 april 2023 till och med den 3 maj 2023 (startvärde) jämfört med den handelsdag då Nyfosa offentliggör delårsrapporten för perioden januari-mars 2026 (slutvärde), och

(ii) noll kronor.

Teckning av Stamaktier kan (i enlighet optionsvillkoren) ske under en tvåveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för januari-mars 2026, dock längst fram till och med den 5 juni 2026. Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan maximalt 760 000 nya Stamaktier ges ut, vilket motsvarar en maximal utspädning om cirka 0,40 procent av det totala antalet aktier och det totala antalet röster i Nyfosa efter full teckning av samtliga teckningsoptioner, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.

LTIP 2024

På årsstämman 2024 beslutades om en riktad emission av högst 760 000 teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av totalt 760 000 Stamaktier samt överlåtelse av teckningsoptionerna till anställda (LTIP 2024). Teckningsoptionerna har enligt stämmans beslut överlåtits till anställda inom koncernen efter en indelning i fastställda kategorier.

Teckningskursen per Stamaktie vid utnyttjande av teckningsoptionen baseras på Stamaktiens volymviktade genomsnittskurs för den handelsdag då Nyfosa offentliggör delårsrapporten för perioden januari-mars 2027 minskat med ett belopp motsvarande det högsta av:

(i) ett belopp motsvarande Stamaktiens genomsnittskurs vid emissionstidpunkten, vilken utgörs av den genomsnittliga stängningskursen under perioden från och med den 24 april 2024 till och med den 30 april 2024 enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista, multiplicerat med

a) utvecklingen av genomsnittligt Totalavkastningsindexvärde för Stamaktien från och med den 24 april 2024 till och med den 30 april 2024 (startvärde) jämfört med den handelsdag då Nyfosa offentliggör delårsrapporten för perioden januari-mars 2027 (slutvärde),

b) reducerat med utvecklingen av genomsnittligt Totalavkastningsindexvärde för fastighetsbolag noterade på Nasdaq Stockholm från och med den 24 april 2024 till och med den 30 april 2024 (startvärde) jämfört med den handelsdag då Nyfosa offentliggör delårsrapporten för perioden januari-mars 2027 (slutvärde), och

(ii) noll kronor.

Teckning av Stamaktier kan (i enlighet optionsvillkoren) ske under en tvåveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för januari-mars 2027, dock längst fram till och med den 7 juni 2027. Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan maximalt 760 000 nya Stamaktier ges ut, vilket motsvarar en maximal utspädning om cirka 0,40 procent av det totala antalet aktier och det totala antalet röster i Nyfosa efter full teckning av samtliga teckningsoptioner, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.

Ersättningsrapporter

Samtliga ersättningsrapporter som framlagts och godkänts av årsstämman återfinns under ”Dokument” till höger.