Ersättning

Nyfosas ersättningsformer är utformade för att motivera ledande befattningshavare till att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen. Därför ska ersättningsformerna vara enkla, långsiktiga, mätbara och framförallt konkurrenskraftiga.

Vid årsstämma den 19 april 2022 beslutade stämman att fram till nästa årsstämma ska ett årligt arvode utgå med 200 000 SEK till var och en av styrelseledamöterna som inte är anställda i Nyfosa samt med 500 000 SEK till styrelsens ordförande. Vidare beslutades att arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 70 000 SEK till utskottets ordförande samt med 35 000 SEK till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet. För arbete i ersättningsutskottet ska arvode utgå med 40 000 kronor till utskottets ordförande samt med 20 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Incitamentsprogram

Nyfosa har idag tre incitamentsprogram (LTIP 2019, LTIP 2021 och LTIP 2022) baserade på teckningsoptioner. Programmen syftar till att åstadkomma ett belöningssystem som är konkurrenskraftigt, som kan fungera som riktlinje för bolagets ledningsgrupp i arbetet med bolagets strategi och som, utöver att fungera fokushöjande för bolagets anställda när det kommer till att leverera utmärkta resultat som bidrar till värdeskapande för aktieägarna, dessutom ger bolagets anställda en ökad möjlighet att ta del i bolagets framgångar. Samtliga tre program förutsätter att deltagaren är anställd under hela programmets löptid och innehåller en kontant subvention från bolaget av del av deltagarens premie. Bonusen motsvarar det belopp som deltagaren väljer att investera i respektive incitamentsprogram, upp till garanterad nivå. Ingen kompensation lämnas dock för deltagarens skattekostnad, vilket i praktiken innebär att bolaget genom den kontanta bonusen lämnar ett kostnadstäckningsbidrag i respektive program som efter erlagd skatt motsvarar ca 50 procent av deltagarens förvärvskostnad. Bonusen betalas ut vid två tillfällen om vardera 50 procent under respektive programs löptid.

LTIP 2019

På årsstämman 2019 beslutades om en riktad emission av 1 950 000 teckningsoptioner och överlåtelse av teckningsoptionerna till anställda (LTIP 2019). Teckningsoptionerna har enligt stämmans beslut överlåtits till anställda inom koncernen efter en indelning i fastställda kategorier. Teckningskursen per stamaktie av Serie A vid utnyttjande av teckningsoptionen baseras på stamaktiens genomsnittskurs vid emissionstidpunkten av teckningsoptionerna och följer därefter Carnegies fastighetsindex (CREX) till september 2022.

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) stamaktie av serie A i bolaget. Teckning av stamaktier av Serie A i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under en tvåveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för januari-september 2022, bokslutskommunikén för 2022 och delårsrapporten för januari-mars 2023, dock längst fram till och med den 10 juni 2023. Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 1 950 000 nya stamaktier av Serie A ges ut vilket vid emissionstillfället motsvarar en utspädning om cirka 1,15 procent av det totala antalet aktier och det totala antalet röster i bolaget efter full teckning av samtliga teckningsoptioner, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.

LTIP 2021

På årsstämman 2021 beslutades om en riktad emission av sammanlagt 1 098 000 teckningsoptioner och överlåtelse av teckningsoptionerna till anställda (LTIP 2021). Teckningsoptionerna är uppdelade på två olika serier, varav 549 000 teckningsoptioner är av Serie I och 549 000 teckningsoptioner är av Serie II. Teckningsoptionerna har enligt stämmans beslut överlåtits till anställda inom koncernen efter en indelning i fastställda kategorier.

Teckningskursen per stamaktie av Serie A vid utnyttjande av teckningsoption av Serie I uppgår till ett belopp motsvarande 122,5 procent av stamaktiens genomsnittskurs vid emissionstidpunkten en teckningsoptionerna.

Teckningskursen per stamaktie av Serie A vid utnyttjande av teckningsoption av Serie II uppgår till ett belopp motsvarande stamaktiens genomsnittskurs för den dag då Nyfosa offentliggör Q1-rapporten 2024, minskat med ett belopp motsvarande det högsta av:

(i) ett belopp motsvarande aktiens genomsnittskurs under perioden 22 april 2021 – 4 maj 2021,

a. multiplicerat med genomsnittligt totalavkastningsindexvärde för Nyfosa under perioden 22 april 2021 – 4 maj 2021 (startindexvärde 100) i jämförelse med indexvärdet för den dag då Nyfosa offentliggör Q1-rapporten 2024,

b. reducerat med genomsnittligt totalavkastningsindexvärde för fastighetsbolag noterade på Nasdaq Stockholm för samma period, (startindexvärde 100), och

(ii) noll kronor.

Totalavkastningsindexet som tillämpas är konstruerat av Nordea Bank Abp och innehåller samtliga de fastighetsbolag som listas i Nasdaq Stockholms fastighetsindex (SX35GI) från tid till annan, och beaktar bolagens aktiekursutveckling och utbetalade utdelningar. Varje teckningsoption (oavsett serie) berättigar till nyteckning av en (1) stamaktie av Serie A i bolaget. Teckning av stamaktier av Serie A i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under en tvåveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av delårsrapporterna för januari-mars 2024, januari-juni 2024 och januari-september 2024, dock längst fram till och med den 9 december 2024. Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 1 098 000 nya stamaktier av Serie A ges ut vilket vid emissionstillfället motsvarar en utspädning om cirka 0,6 procent av det totala antalet aktier och det totala antalet röster i bolaget efter full teckning av samtliga teckningsoptioner, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.

LTIP 2022

På årsstämman 2022 beslutades om en riktad emission av högst 769 000 teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av totalt 769 000 stamaktier av serie A i bolaget (”Stamaktier”) samt överlåtelse av teckningsoptionerna till anställda (LTIP 2022). Teckningsoptionerna har enligt stämmans beslut överlåtits till anställda inom koncernen efter en indelning i fastställda kategorier.

Teckningskursen per Stamaktie vid utnyttjande av teckningsoptionen baseras på Stamaktiens volymviktade genomsnittskurs för den handelsdag då Nyfosa offentliggör delårsrapporten för perioden januari-mars 2025 minskat med ett belopp motsvarande det högsta av:

(i) ett belopp motsvarande Stamaktiens genomsnittskurs vid emissionstidpunkten, vilken utgörs av den genomsnittliga stängningskursen under perioden från och med den 20 april 2022 till och med den 2 maj 2022 enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista, multiplicerat med

  1. a) utvecklingen av genomsnittligt totalavkastningsindexvärde för Nyfosas Stamaktie från och med den 20 april 2022 till och med den 2 maj 2022 (startvärde) jämfört med den handelsdag då Nyfosa offentliggör delårsrapporten för perioden januari-mars 2025 (slutvärde),
  2. b) reducerat med utvecklingen av genomsnittligt totalavkastningsindexvärde för fastighetsbolag noterade på Nasdaq Stockholm från och med den 20 april 2022 till och med den 2 maj 2022 (startvärde) jämfört med den handelsdag då Nyfosa offentliggör delårsrapporten för perioden januari-mars 2025 (slutvärde), och

(ii) noll kronor.

Totalavkastningsindexet som tillämpas innehåller samtliga de fastighetsbolag som listas i Nasdaq Stockholms fastighetsindex (SX35GI) från tid till annan, och beaktar bolagens aktiekursutveckling och utbetalade utdelningar.

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) Stamaktie av serie A i bolaget. Teckning av Stamaktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under en tvåveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för januari-mars 2025, delårsrapporten för januari-juni 2025 och delårsrapporten för januari-september 2025, dock längst fram till och med den 5 december, 2025. Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan maximalt 769 000 nya Stamaktier ges ut, vilket motsvarar en maximal utspädning om cirka 0,40 procent av det totala antalet aktier och det totala antalet röster i Nyfosa efter full teckning av samtliga teckningsoptioner, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.