GRÖN OBLIGATION 2023

Den 5 april 2023 emitterade Nyfosa AB en ny senior icke-säkerställd grön obligation om 850 MSEK inom ett rambelopp om 1,1 MDSEK med ISIN SE0020052967. Obligationerna löper under 3 år med en rörlig ränta på 3M STIBOR +5,50% per år. Fullständiga villkor för obligationerna återfinns nedan. Obligationerna benämns för ”2023/2026 Obligationerna”.

Handel i 2023/2026 Obligationerna sker på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer sedan den 25 maj 2023. Med anledning av detta har Nyfosa upprättat ett registreringsdokumentet och en värdepappersnot per den 23 maj 2023 (tillsammans ”Prospektet”). Prospekt har godkänts av Finansinspektionen och återfinns nedan.

DOKUMENT

Obligationsvillkor (endast tillgängliga på engelska)
Registreringsdokument (endast tillgängliga på engelska)
Värdepappersnot (endast tillgängliga på engelska)

GRÖN OBLIGATION 2022

Den 13 april 2022 emitterade Nyfosa AB en ny senior icke-säkerställd grön obligation om 250 MSEK inom ett rambelopp om 2,0 MDSEK med ISIN SE0017562630. Obligationerna löper under 2,75 år med en rörlig ränta på 3M STIBOR +4% per år. Fullständiga villkor för obligationerna återfinns nedan.

Den 14 april 2022 emitterade Nyfosa AB 250 MSEK efterföljande obligationer inom ramen, så att den totala utestående volymen uppgår till 500 MSEK. De initiala obligationerna samt de ytterligare obligationerna kallas tillsammans för ”2022/2025 Obligationerna”.

Handel i 2022/2025 Obligationerna sker på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer sedan den 10 maj 2022. Med anledning av detta har Nyfosa upprättat ett tillägg till registreringsdokumentet från december 2021 och en ny värdepappersnot (tillsammans ”Prospektet”). Prospekt har godkänts av Finansinspektionen och återfinns nedan.

Dokument

Obligationsvillkor (endast tillgängliga på engelska)
Registreringsdokument (vänligen se registreringsdokumentet under ”Hybridobligation 2021” ovan)
Tillägg till registreringsdokument (endast tillgängliga på engelska)
Värdepappersnot (endast tillgängliga på engelska)

HYBRIDOBLIGATION 2021

Den 11 november 2021 emitterade Nyfosa AB efterställda hybridobligationer med rörlig ränta och evig löptid om 800 MSEK under ett ramverk om 2 MDSEK. Under 2022 har Nyfosa återköpt hybridobligationer om 37,5 MSEK, så att den totala utestående volymen uppgår till 762,5 MSEK. Hybridobligationerna löper med en rörlig ränta på 3M STIBOR +4,75% per år fram till första inlösendagen. Nyfosa har möjlighet att förtidsinlösa Hybridobligationerna från och med den 18 november 2025. Emissionslikviden från Hybridobligationerna kommer att användas för generella företagsändamål. Fullständiga villkor för obligationerna återfinns nedan.

Handel i Hybridobligationerna sker på Nasdaq Stockholm företagsobligationslista sedan den 16 december 2021. Med anledning av detta har Nyfosa upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet återfinns nedan.

Dokument

Obligationsvillkor (endast tillgängliga på engelska)

Registreringsdokument (endast tillgängligt på engelska)

Värdepappersnot (endast tillgängligt på engelska)

GRÖN OBLIGATION 2021

Den 23 april 2021 emitterade Nyfosa AB en ny senior icke-säkerställd grön obligation om 1,0 MDSEK inom ett rambelopp om 2,0 MDSEK. Obligationerna löper under tre år med en rörlig ränta på 3M STIBOR +3.00% per år. Fullständiga villkor för obligationerna återfinns nedan.

Handel i obligationerna sker på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer sedan den 2 juni 2021. Med anledning av detta har Nyfosa upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet återfinns nedan.

I ett pressmeddelande daterat den 26 januari 2022 offentliggjorde Nyfosa att man utökat obligationslånet och emitterat ytterligare obligationer om 100 MSEK inom ramen så att den totala utestående volymen uppgår till 1,1 MDSEK. De initiala obligationerna samt de ytterligare obligationerna kallas tillsammans för ”2021/2024 Obligationer”.

I ett pressmeddelande daterat den 5 april 2023 offentliggjorde Nyfosa ett frivilligt återköpserbjudande av bolagets utestående 2021/2024 Obligationer. Återköpserbjudandet löpte ut kl. 12:00 CEST den 11 april 2023 och lämnades i enlighet med villkoren beskrivna i återköpsdokumentet daterat 5 april 2023 nedan (endast tillgängligt på engelska). I enlighet med ett pressmeddelande daterat den 11 april 2023, återköpte Nyfosa 2021/2024 Obligationer för ett sammanlagt belopp om 825 MSEK med likviddag den 17 april 2023. Efter återköpet är 275 MSEK utestående i 2021/2024 Obligation.

Dokument

Obligationsvillkor (endast tillgängliga på engelska)

Prospekt (endast tillgängligt på engelska)

Återköpsdokument (endast tillgängligt på engelska)

Arkiv

OBLIGATION 2019

Obligationer 2019/2022 (ISIN SE0012569655) – Fullständiga villkor för 2019/2022 obligationerna återfinns nedan.

Dokument

Obligationsvillkor (endast tillgängliga på engelska)

Prospekt (endast tillgängligt på engelska)