Finansiering

Nyfosa finansierar sina tillgångar med eget kapital, banklån hos de nordiska bankerna och lånefonder samt hybridobligationslån och obligationslån emitterade på den svenska kapitalmarknaden.

Nyfosas tillgängliga likviditet och den starka finansiella ställningen ger goda förutsättningar för fortsatt tillväxt såväl som motståndskraft mot eventuella negativa effekter från omvärlden. Bolaget följer kontinuerligt likviditeten i verksamheten för att snabbt kunna parera en eventuell negativ påverkan.

Finansiella begränsningar

  • Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 25 procent.
  • Belåningsgraden ska ej överstiga 65 procent.
  • Räntetäckningsgraden ska ej understiga två ggr.

Nyckeltalen ovan representerar inte finansiella mål utan riskbegränsningar varför det är naturligt för Nyfosa att ha en viss marginal till dessa.

Läs mer om Nyfosas finansiering i våra finansiella rapporter.