Utskott

Styrelsen har inom sig inrättat två utskott, ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott, som båda arbetar enligt instruktioner som är fastställda av styrelsen. Utskotten är underkommittéer till styrelsen och har ingen egen beslutanderätt.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet har i huvudsak till uppgift, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, att övervaka att en tillfredställande kontroll finns för riskhantering, intern kontroll, redovisning och ekonomisk rapportering samt att Nyfosas finansiella rapportering är upprättad i överensstämmelse med lag, andra relevanta regler och tillämpliga redovisningsstandarder. Utskottet ska vidare granska och övervaka revisorns självständighet och opartiskhet och särskilt följa upp om revisorn tillhandahåller andra tjänster åt Nyfosa än revisionstjänster. Utskottet biträder även valberedningen med förslag till årsstämmans beslut om revisorsval. Utskottet ska också informera styrelsen om resultatet av revisionen, däribland hur revisionen bidragit till tillförlitligheten i Nyfosas finansiella rapportering.

Revisionsutskottets medlemmar

Ledamöterna i revisionsutskottet utses av Nyfosas styrelse och ska bestå av minst tre styrelseledamöter. Ledamöterna väljs årligen i samband med det konstituerande styrelsemötet som hålls i anslutning till årsstämman och styrelsen utser även utskottets ordförande. Utskottets ledamöter får inte vara anställda av bolaget och minst en ledamot ska ha redovisnings- eller revisionskompetens. Nuvarande revisionsutskott består av styrelseledamöterna Jens Engwall, Lisa Dominguez Flodin (ordförande), David Mindus och Claes Magnus Åkesson. Utskottet bedöms uppfylla aktiebolagslagens krav på sammansättning samt redovisnings- och revisionskompetens. Enligt Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) ska majoriteten av utskottets ledamöter vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vidare ska minst en av de ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen även vara oberoende i förhållande till bolagets större ägare. I Nyfosas fall är hälften av utskottets ledamöter (Jens Engwall och David Mindus) beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, varför Nyfosa avviker från Koden i detta avseende. Oberoendekravet i förhållande till bolagets större ägare är dock uppfyllt. Avvikelsen från Koden sker mot bakgrund av att styrelsen bedömt nuvarande sammansättning som bäst lämpad för en effektiv och gedigen behandling av revisionsutskottets uppgifter.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgift är att bistå styrelsen med förslag, rådgivning och beredning i frågor om ersättning till och andra anställningsvillkor för Nyfosas VD samt ersättningsprinciper för bolagsledningen. I arbetet ingår att förbereda styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna omfattar bland annat förhållandet mellan fast och eventuell rörlig ersättning samt sambandet mellan prestation och ersättning, huvudsakliga villkor för eventuell bonus och incitamentsprogram samt huvudsakliga villkor för ickemonetära förmåner, pension, uppsägning och avgångsvederlag. Eventuella aktierelaterade incitamentsprogram beslutas dock särskilt av bolagsstämman. Ersättningsutskottets uppgifter innefattar vidare att övervaka och utvärdera utfall av program för rörlig ersättning och Nyfosas efterlevnad av de av bolagsstämman beslutade riktlinjerna för ersättning.

Ersättningsutskottets medlemmar

Ledamöterna i ersättningsutskottet utses av Nyfosas styrelse och ska alltid vara minst två. Styrelsens ordförande ska vara ordförande i utskottet. Ledamöterna väljs årligen i samband med det konstituerande styrelsemötet som hålls i anslutning till årsstämman. I enlighet med Koden ska ledamöterna i ersättningsutskottet vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, dock gäller inte något sådant krav för styrelsens ordförande. Ersättningsutskottets ledamöter ska vidare ha erforderlig kunskap och erfarenhet i frågor om ersättningar till ledande befattningshavare. Nuvarande ersättningsutskott består av styrelseledamöterna Johan Ericsson (ordförande), Per Lindblad och Marie Bucht Toresäter och utskottet bedöms uppfylla Kodens krav avseende oberoende.