Utskott

Styrelsen har inom sig inrättat två utskott, ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott, som båda arbetar enligt av styrelsen fastställda instruktioner. Utskotten är beredande underkommittéer till styrelsen och har ingen egen beslutanderätt. De frågor som behandlats vid utskottens möten protokollförs och rapporteras vid behov vid nästa styrelsemöte.

Revisionsutskott

Revisionsutskottet ska bistå styrelsen i fullgörandet av dess övervakande roll över revisionsfrågor. Utskottets huvudsakliga uppgifter framgår av aktiebolagslagen. I dessa ingår att överse bolagets finansiella rapportering, riskhantering avseende den finansiella rapporteringen och effektivitet i intern kontroll och styrning, såväl som att upprätthålla kontakt med och utvärdera den externa revisorns arbete, kvalifikationer samt oberoende. Utskottet ska även biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval och revisorsarvodering. Resultatet av utskottets arbete i form av observationer, rekommendationer och förslag till beslut eller åtgärder rapporteras fortlöpande till styrelsen.

Revisionsutskottets medlemmar

Ledamöterna i revisionsutskottet utses av Nyfosas styrelse och ska bestå av minst tre styrelseledamöter. Ledamöterna väljs årligen i samband med det konstituerande styrelsemötet som hålls i anslutning till årsstämman och styrelsen utser även utskottets ordförande. Utskottets ledamöter får inte vara anställda av bolaget och minst en ledamot ska ha redovisnings- eller revisionskompetens. Nuvarande revisionsutskott består av styrelseledamöterna Ulrika Danielsson (ordförande), David Mindus, Jens Engwall och Claes Magnus Åkesson. Utskottet bedöms uppfylla aktiebolagslagens krav på sammansättning samt redovisnings- och revisionskompetens. Enligt Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) ska majoriteten av utskottets ledamöter vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vidare ska minst en av de ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen även vara oberoende i förhållande till bolagets större ägare. I Nyfosas fall är hälften av utskottets ledamöter (Jens Engwall och David Mindus) beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, varför Nyfosa avviker från Koden i detta avseende. Oberoendekravet i förhållande till bolagets större ägare är dock uppfyllt. Avvikelsen från Koden sker mot bakgrund av att styrelsen bedömt nuvarande sammansättning som bäst lämpad för en effektiv och gedigen behandling av revisionsutskottets uppgifter.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgift är att bistå styrelsen med förslag, rådgivning och beredning i frågor om ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagets VD samt ersättningsprinciper för bolagsledningen. Utskottets uppgifter innefattar vidare att övervaka och utvärdera utfall av program för rörlig ersättning samt Nyfosas efterlevnad av de av bolagsstämman beslutade riktlinjerna för ersättning.

Ersättningsutskottets medlemmar

Ledamöterna i ersättningsutskottet utses av Nyfosas styrelse och ska alltid vara minst två. Styrelsens ordförande kan vara ordförande i utskottet. Ledamöterna väljs årligen i samband med det konstituerande styrelsemötet som hålls i anslutning till årsstämman. I enlighet med Koden ska ledamöterna i ersättningsutskottet vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, dock gäller inte något sådant krav för styrelsens ordförande. Ersättningsutskottets ledamöter ska vidare ha erforderlig kunskap och erfarenhet i frågor om ersättningar till ledande befattningshavare. Nuvarande ersättningsutskott består av styrelseledamöterna Per Lindblad (ordförande) och Marie Bucht Toresäter och utskottet bedöms uppfylla Kodens krav avseende oberoende.