Affärsmodell för värdeskapande

Att bygga stabila och hållbara kassaflöden har alltid varit grunden i Nyfosas affärsidé. Det är så en motståndskraftig verksamhet och långsiktigt värde skapas för bolagets aktieägare. Nya affärsmöjligheter utvärderas ständigt, oavsett geografisk spridning eller fastighetskategori.

Nyfosas affärsmodell bygger på att vara aktiv på transaktionsmarknaden och att löpande utvärdera ett stort antal möjliga affärer. Det växande fastighetsbeståndet förvaltar och utvecklar vi med perspektivet att hållbarhet och lönsamhet hör ihop. Så skapar vi växande kassaflöden och en hållbar utveckling av verksamheten.

 

 

Nyfosas långsiktiga strategi för att uppnå målen

Nyfosas strategi utgår från affärsidén och utgörs av fem pelare, där alla delar samverkar för att uppnå bolagets mål, såväl finansiella som hållbara. Nyfosas vision är att vara det fastighetsbolag i Sverige som är bäst på att skapa värde. Att agera långsiktigt och hållbart bedömer vi är centralt för att nå dit.

  • Attrahera och utveckla de bästa medarbetarna
  • Aktiv på transaktionsmarknaden
  • Prioritera kommersiella fastigheter i tillväxtkommuner
  • Med hållbarhet addera värde till portföljen
  • Agera långsiktigt och nära hyresgästerna