Affärsmodell för värdeskapande

Att bygga stabila och hållbara kassaflöden är grunden i Nyfosas affärsidé. Det är så en motståndskraftig verksamhet och långsiktigt värde skapas för bolagets aktieägare. Nya affärsmöjligheter utvärderas ständigt, oavsett geografisk spridning eller fastighetskategori.

Nyfosas affärsmodell bygger på att vara aktiv på transaktionsmarknaden och att löpande utvärdera ett stort antal möjliga affärer. Fastighetsbeståndet förvaltas och utvecklas med perspektivet att hållbarhet och lönsamhet hör ihop.

Nyfosas strategi utgår från affärsidén och utgörs av sex pelare som samverkar för att uppnå bolagets mål. Nyfosas målsättning är att vara en ledande aktör inom fastighetsbranschen och en ansvarsfull partner till hyresgäster och samhället. Genom att fortsätta bygga på Nyfosas styrkor och organisationens erfarenhet finns förutsättningarna för att skapa värde och tillväxt.

Aktiva på transaktionsmarknaden
Nyfosa arbetar nära transaktions marknaden med att ständigt utvärdera affärsmöjligheter. Bolagets breda lokala närvaro är en nyckel till fortsatt lönsamma affärer. Det skapar förutsättningar för att bedöma marknadsutvecklingen, tidigt identifiera affärsmöjligheter och fatta välgrundade beslut. Kombinerat med korta och snabba beslutsvägar och inarbetade processer, innebär det att en stor mängd affärsmöjligheter kan utvärderas parallellt och transaktioner genomföras snabbt. I dagsläget utvärderas affärer i Sverige, Finland och Norge.

Prioriterar kommersiella fastigheter i tillväxtregioner
Nyfosa fokuserar på kassaflöde och stabil avkastning till begränsad risk, där organisationen kan tillföra värde genom aktiv förvaltning. Det finns ingen begränsning i investeringsstrategin avseende fastighetskategori eller geografisk spridning, men en uttalad prioritet är kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och Finland. Där kan Nyfosa dra nytta av gynnsamma trender såsom tillväxt i befolkningsmängd och i det lokala näringslivet

Med hållbarhet addera värde till beståndet
Nyfosa förvaltar, utvecklar och förädlar fastighetsbeståndet i syfte att öka fastigheternas kassaflöde och värde. Förvaltningen bedrivs på ett professionellt, lönsamt och hållbart sätt i nära samarbete mellan Nyfosas lokala organisation, de centrala funktionerna samt i nära dialog med hyresgäster, samhället och övriga intressenter.

Agera långsiktigt och nära hyresgästerna
Genom att vara en ansvarsfull fastighetsägare och en pålitlig, lokalt förankrad partner bidrar Nyfosa till att bygga relationer och skapa värde på de marknader där bolaget är verksamt. En viktig del i den rollen är att optimera förutsättningarna för hyres-gästerna genom att tänka kreativt, ge hyresgästerna snabba svar samt ett personligt bemötande. Nyfosa ska ha lokalkontor nära hyresgästerna.

Attrahera och utveckla de bästa medarbetarna
Kompetens, affärssinne och kontaktnät är centrala för att förverkliga Nyfosas affärsidé och mål. Bolaget arbetar aktivt för att vara en arbetsgivare som erbjuder en kreativ, öppen och stimulerande arbetsmiljö med fokus på närhet till affärsbeslut, delaktighet i affärsutvecklingen och personlig utveckling för alla anställda.

Finansiering primärt via bank
Nyfosas huvudsakliga finansiering utgörs av banklån. Goda relationer med kreditgivarna är viktiga för att skapa långsiktighet och minskad refinansieringsrisk. En mindre andel av bolagets finansiering sker på kapitalmarknaden. Bolaget arbetar för att upprätthålla en så effektiv och lönsam kapitalstruktur som möjligt beaktat givna riskbegränsningar.