JOINT VENTURE

Utöver det helägda fastighetsbeståndet äger Nyfosa 50 procent av Söderport Property Investment AB i Sverige och Samfosa AS i Norge.

SÖDERPORT

Söderport är ett svenskt fastighetsbolag, som ägs till lika delar med AB Sagax.

Fastighetsbeståndet består främst av industri-, lager- och kontorsfastigheter vilket i allt väsentligt utgör ett komplement till Nyfosas helägda fastighetsbestånd. Fastighetsbeståndet har sin tyngdpunkt i Stockholms- och Göteborgsområdena. Största hyresgäst är Volvo Personvagnar. Söderport har två anställda och upphandlar därutöver fastighetsförvaltning och ekonomisk förvaltning från Sagax. En mindre del av fastighetsförvaltningen upphandlas från Nyfosa.

Nyfosas andel i Söderport förvärvades av Hemfosa redan 2010. Söderports fastighetsbestånd har historiskt framförallt bestått av industri-, lager- och kontorsfastigheter, vilket utgör ett lämpligt komplement till Nyfosas helägda fastighetsbestånd.

SAMFOSA

Samfosa är ett norskt fastighetsbolag, som ägs till lika delar med Samfunnsbyggeren AS.

Fastighetsbeståndet är väl diversifierat med hyresgäster inom olika verksamheter samt ett stort antal hyresavtal. Fastighetsbeståndet är beläget i Grenlandsregionen, sydväst om Oslo, och förvaltas av en egen förvaltningsorganisation.