Valberedning

Valberedningen utgörs av styrelsens ordförande och representanter från de större aktieägarna, i enlighet med en instruktion som antagits av årsstämman.

I enlighet med bolagsstämmans beslut ska Nyfosas valberedning utgöras av styrelseordförande och fyra representanter som är utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägarna per den 31 juli. Ordförande i valberedningen är den ledamot som representerar den största aktieägaren om inte ledamöterna enas om annat. Styrelsens ordförande ska dock aldrig vara valberedningens ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter presenteras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman.

I valberedningens uppgifter ingår att lämna förslag till årsstämman för beslut avseende:

 • antal styrelseledamöter och revisorer,
 • stämmoordförande,
 • val av styrelseledamöter och styrelseordförande,
 • styrelsearvode (med uppdelning mellan ordförande, övriga ledamöter samt för utskottsarbete),
 • val av revisor,
 • arvodering av revisor, och
 • i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i gällande instruktion för valberedningen.

Följande instruktion till valberedningen antogs av årsstämman den 9 maj 2019 och gäller fram till dess att bolagsstämman beslutar annat.

Valberedningen 2024

Enligt beslut vid Nyfosas årsstämma 2023 har styrelsens ordförande sammankallat en valberedning inför årsstämman 2024. Nuvarande valberedning består av följande representanter:

 • David Mindus, utsedd av AB Sagax,
 • Lennart Francke, utsedd av Swedbank Robur Fonder,
 • Johannes Winborg, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB,
 • Tobias Kaj, utsedd av Lannebo Fonder, och
 • Johan Ericsson, Styrelseordförande i Nyfosa AB.

Johannes Wingborg har utsetts till valberedningens ordförande.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen på e-post till [email protected] eller med brev till Nyfosa AB, Att: Valberedningen, Box 4044, 131 04 Nacka. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari 2024.