Utdelningspolicy

Minst 40 procent av kassaflödet* distribueras till ägarna. Utdelningen ska vid varje tillfälle vägas mot bolagets affärsmöjligheter och kan bestå av sakutdelning, återköp eller kontant utdelning.
* Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital