Nyfosa offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av nya gröna obligationer på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer

Nyfosa AB (”Nyfosa”) emitterade den 17 april 2023 ett treårigt, grönt, seniort icke säkerställt obligationslån med rörlig ränta om 850 MSEK som löper med en ränta om 3 månader STIBOR + 550 baspunkter (de ”Nya Gröna Obligationerna”). Enligt villkoren för de Nya Gröna Obligationerna har Nyfosa åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av de Nya Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer. Med anledning av upptagande till handel har Nyfosa upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen. Nyfosa kommer att lämna in en ansökan om upptagande till handel och första dagen för handel av de Nya Gröna Obligationerna beräknas bli omkring den 25 maj 2023. Prospektet kommer att finnas tillgängligt på Nyfosas hemsida www.nyfosa.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se.