Information om behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter om dig när du besöker Nyfosas hemsida, söker jobb hos Nyfosa, är hyresgäst, har en parkeringsplats eller annan nyttjanderätt i någon av de fastigheter som ägs av Nyfosas dotterbolag eller på annat sätt har kontakt med Nyfosa. Nyfosa är mån om din integritet och att skydda de personuppgifter som vi behandlar om dig. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och annan tillämplig lag till skydd för den personliga integriteten.

Din integritet är viktig för Nyfosa och du uppmuntras därför till att läsa igenom den text som berör dig om behandlingen av dina personuppgifter.

VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG FÖR BEHANDLINGEN AV DINA UPPGIFTER?

Det är Nyfosa AB, org.nr. 559131-0833 (”Nyfosa”) som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.

Om du har ingått, eller ansökt om att ingå, ett hyresavtal med ett av Nyfosas dotterbolag (ett fastighetsbolag) (”Hyresvärden”), är det emellertid Nyfosa och Hyresvärden som är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Detta gäller också om du tecknar ett annat typ av avtal (såsom avtal om parkering, annan typ av nyttjanderätt eller andra former av avtal) med något av Nyfosas dotterbolag (”Dotterbolaget”). Dotterbolaget/Hyresvärden och Nyfosa har kommit överens om hur ansvaret för behandlingen av dina personuppgifter ska fördelas. Om du vill veta mer om Dotterbolagets/Hyresvärdens och Nyfosas ansvarsfördelning kan du kontakta Nyfosa via de kontaktuppgifter som anges nedan under Kontakt.

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER OCH VAD ÄR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande person. Med behandling av personuppgifter menas alla aktiviteter som görs med dina personuppgifter, t.ex. insamling, hantering, lagring, användning, överföring eller radering av dina personuppgifter.

De personuppgifter om dig som behandlas är dels uppgifter som du själv lämnar till Nyfosa eller Dotterbolaget/Hyresvärden, dels de uppgifter Nyfosa eller Dotterbolaget/Hyresvärden själva upprättar, dels de uppgifter som inhämtas från annat håll, exempelvis från offentliga register.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS OM DIG, FÖR VILKA ÄNDAMÅL OCH HUR LÄNGE?

Du som företräder ett företag

Du som privatperson

UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för Nyfosas/Dotterbolagens räkning

För att kunna fullgöra de ändamål för behandlingen av dina personuppgifter som anges ovan under Du som företräder ett företag/Du som privatperson kommer Nyfosa/Dotterbolaget/Hyresvärden dela personuppgifter med tjänsteleverantörer och andra aktörer som behandlar dina personuppgifter för Nyfosas/Dotterbolagets/Hyresvärdens räkning i egenskap av personuppgiftsbiträde. Sådana personuppgiftsbiträden kan vara t.ex. en entreprenör som ska reparera något i din lokal, ett företag som tillhandahåller bredband eller el, eller en leverantör av IT-system. Nyfosa/Dotterbolaget/Hyresvärden ingår alltid avtal med personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de endast behandlar dina personuppgifter i enlighet med de instruktioner och ändamål som förmedlas av Nyfosa/Dotterbolaget/Hyresvärden.

Utlämnande av personuppgifter till andra personuppgiftsansvariga

Ändamål Kategorier av mottagare Laglig grund
 • Fullgöra rättsliga skyldigheter och tillgodose myndigheters intresse till behandlingen.
 • Myndigheter (t.ex. Skatteverket och Polismyndigheten)
Rättslig skyldighet. Utlämnandet av dina personuppgifter är nödvändigt för att Nyfosa /Dotterbolaget/Hyresvärden ska kunna fullgöra våra rättsliga skyldigheter.

Berättigat intresse. Utlämnandet är nödvändigt för att tillgodose myndighetens berättigade intresse till den aktuella behandlingen.

 • För att fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga krav.
 • Domstolar
 • Myndigheter (t.ex. Polismyndigheten eller Socialstyrelsen vid en orosanmälan)
 • Externa rådgivare
 • Försäkringsbolag
 • Motparter
Berättigat intresse. Utlämnandet är nödvändigt för att Nyfosa/Dotterbolaget/Hyresvärden ska kunna tillgodose det berättigade intresset av att kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk.

Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

Som huvudregel behandlas dina personuppgifter endast inom EU/EES. Om Nyfosa/ Dotterbolaget/Hyresvärden i någon situation skulle ha en tjänsteleverantör som tillhandahåller tjänster från ett land utanför EU/EES och om det skulle innebära att dina personuppgifter behandlas i ett land utanför EU/EES säkerställer Nyfosa/Dotterbolaget/Hyresvärden att det finns lagligt stöd för sådan överföring. Nyfosa/Dotterbolaget/Hyresvärden säkerställer också, när det behövs, att det vidtas kompletterande tekniska och organisatoriska åtgärder för att ytterligare skydda de personuppgifter som är föremål för överföringen.

DINA RÄTTIGHETER

Du har ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Du kan när som helst inkomma med en begäran att utöva dessa rättigheter genom att kontakta Nyfosa på de kontaktuppgifter som framgår nedan.

 • Rätt att invända mot behandling. Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas med stöd av vårt berättigade intresse. I så fall måste Nyfosa antingen visa att det finns avgörande berättigade skäl för att fortsätta behandlingen, som överväger dina intressen, eller sluta med behandlingen. Du kan alltid kontakta Nyfosa för att få mer information om den intresseavvägning som har gjorts.
 • Rätt att få tillgång. Du kan när som helst begära en gratis kopia av dina personuppgifter och information om hur dessa har inhämtats, används, delas m.m.
 • Rätt att radera uppgifter. Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om dessa inte längre är nödvändiga för syftet som uppgifterna samlades in för, eller om det saknas laglig grund för att behandla uppgifterna.
 • Rätt att rätta uppgifter. Du har rätt att begära att korrigering av felaktiga eller icke-kompletta uppgifter om dig själv.
 • Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas tills oriktiga uppgifter har rättats eller en invändning från dig har utretts.
 • Rätt att återkalla samtycke. Om du har lämnat ditt samtycke till personuppgiftsbehandling har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke.
 • Rätt till dataportabilitet. När uppgifter har samlats in direkt från dig och den lagliga grunden för behandlingen är avtal eller samtycke, har du rätt att begära att få ut dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format, samt har rätt att begära att dessa uppgifter flyttas till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att klaga. Om du inte är nöjd med behandlingen av dina personuppgifter har du alltid rätt att klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet i Sverige avseende personuppgiftshantering och dataskydd.

När Nyfosa tar emot en begäran om utövande av en rättighet kommer Nyfosa att utreda din begäran och bedöma om förutsättningarna är uppfyllda för att tillmötesgå begäran. Nyfosa kommer via e-post meddela dig om Nyfosa (i) behöver kompletterande information, (ii) om din begäran avslås (och varför), eller (iii) tillmötesgår din begäran.
Om du skulle vilja utöva någon av dessa rättigheter kan du kontakta Nyfosa på [email protected].

UPPDATERINGAR

Nyfosa kan komma att ändra eller uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Nyfosas hemsida www.nyfosa.se. Vid ändringar som är betydande och kräver ditt samtycke, kommer Nyfosa att informera dig om detta och be om ditt samtycke.

KONTAKT

Om du har några frågor rörande behandlingen av dina personuppgifter, vänligen skicka ett e-postmeddelande till [email protected]. Du når Nyfosa även på: Nyfosa AB, Box 4044, 131 04 Nacka.