English Svenska

AKTIVA, SNABBFOTADE OCH MÅLINRIKTADE

Nyfosa ska skapa värde och hållbara kassaflöden. Det gör vi med en transaktionsintensiv verksamhet och ett opportunistiskt förhållningssätt.

Nyfosas vision är att vara det fastighetsbolag i Sverige som är bäst på att skapa värde. Vårt fokus ligger på maximera aktieägarvärde genom att bygga hållbara kassaflöden samt att ständigt utvärdera nya affärsmöjligheter.

Finansiellt mål

  • Årlig tillväxt i kassaflöde* per aktie med 10 procent.
    *Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

Finansiella riskbegränsningar*

  • Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 25 procent.
  • Belåningsgraden ska ej överstiga 65 procent.
  • Räntetäckningsgraden ska ej understiga två ggr.

*Representerar inte finansiella mål utan riskbegränsningar, varför det är naturligt för Nyfosa att ha en viss marginal till dessa.

Affärsidé
Nyfosa ska med sitt opportunistiska förhållningssätt och sin snabbfotade, marknadsnära och modiga organisation skapa värde genom att bygga hållbara kassaflöden och ständigt utvärdera nya affärsmöjligheter.