English Svenska

Obligation

Den 22 maj 2019 emitterade Nyfosa AB icke-säkerställda obligationer om 750 MSEK inom ett totalt rambelopp om upp till 1,5 MDSEK. Obligationerna löper under tre år med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 375 baspunkter. Fullständiga villkor för obligationerna återfinns nedan.

Handel i obligationerna sker på Nasdaq Stockholm sedan den 10 juni 2019. Med anledning av detta har Nyfosa upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet återfinns nedan.

Den 21 November 2019 emitterade Nyfosa AB icke-säkerställda obligationer om 750 MSEK inom en befintlig ram om 1,5 MDSEK. Total utestående volym efter emissionen uppgår till 1,5 MDSEK. Obligationerna emitterades till kurs 101,6% vilket motsvarar en räntemarginal om 300 baspunkter. Obligationerna löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 375 baspunkter.

Den 19 April 2021 beslutade Nyfosa AB om ett villkorat återköpserbjudande av upp till omkring 500 MSEK av de utestående obligationerna. Fullständiga villkor för återköpserbjudandet återfinns nedan.

Dokument
Obligationsvillkor (endast tillgängliga på engelska)

Prospekt (endast tillgängligt på engelska)

Återköpsdokument (endast tillgängligt på engelska)