English Svenska

Pressmeddelande

2019-08-23 08:00

Villkor för Söderports försäljning av fastigheter till Torslanda Property Investment uppfyllt

Som pressmeddelades den 10 juli 2019 har Nyfosas joint venture Söderport Holding AB, som ägs till lika delar av Nyfosa och Sagax, avtalat om att överlåta sex fastigheter i Torslanda till det noterade enfastighetsbolaget Torslanda Property Investment AB (”TPI”).


Transaktionen var villkorad av godkännande av extra bolagsstämma i TPI. Vid extra bolagsstämma den 22 augusti 2019 godkändes transaktionen och villkoret för transaktionen är därmed uppfyllt.


Tillträde beräknas ske den 1 oktober 2019.

För mer information, vänligen kontakta:  
Jens Engwall, VD, jens.engwall@nyfosa.se, mobil 070-690 65 50
Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 30 juni 2019 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 15,7 MDSEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2018. Läs mer på www.nyfosa.se.