English Svenska

Pressmeddelande              

2020-03-27 15:30

Nyfosas valberedning föreslår oförändrade arvoden

Med anledning av rådande osäkerhet i samhället på grund av Covid-19 föreslår nu valberedningen i Nyfosa, med ändring av dess tidigare förslag, att styrelse- och utskottsarvoden hålls oförändrade.Oförändrade arvoden innebär:
  • styrelseordförande: 425 000 kronor

  • övriga styrelseledamöter (ej anställda): 170 000 kronor

  • ordförande i revisionsutskott: 60 000 kronor

  • annan ledamot revisionsutskott: 30 000 kronor

  • ordförande i ersättningsutskott: 40 000 kronor

  • ledamot ersättningsutskott: 20 000 kronor

För mer information, vänligen kontakta:

Johannes Wingborg, valberedningens ordförande, tel: 073 964 07 03 

Johan Ericsson, styrelsens ordförande, tel: 070 544 00 00 Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 mars 2020, kl. 15.30. Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 31 december 2019 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 19,6 MDSEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2018. Läs mer på www.nyfosa.se