English Svenska

Pressmeddelande

2019-12-20 07:30

Nyfosa förvärvar för 300 MSEK och avyttrar för 240 MSEK

Nyfosa har förvärvat en fastighet till ett värde om 300 MSEK, fastigheten är en lagerfastighet belägen i Örebro. Nyfosa har även avyttrat fastigheten Källsta 1:5 i Eskilstuna till ett värde om 240 MSEK.

Den förvärvade fastigheten är belägen i Örebro och har en total yta om cirka 47 tusen kvadratmeter med ett årligt hyresvärde om 22,1 MSEK. De två hyresgästerna är Mitsubishi och KGA Logistik. Genomsnittlig återstående avtalstid uppgår till 4,2 år och uthyrningsgraden uppgår till 93 procent. Tillträde för fastigheten är den 24 januari 2020. Förvärvet finansieras genom utnyttjande av befintlig kreditfacilitet.Den avyttrade fastigheten Källsta 1:5 som är belägen i Eskilstuna, omfattar en yta om cirka 34 tusen kvadratmeter bestående av logistiklokaler och förvärvas av nuvarande hyresgäst. Frånträde av fastigheten genomfördes den 12 december 2019. Fastigheten hade ett hyresvärde på 15,5 MSEK med ett år kvar på hyresavtalet.”Detta är två separata affärer som sammantaget ger ett ökat hyresvärde om 7 MSEK samt en förlängd återstående avtalstid om 3,2 år. Försäljningen var en möjlighet som uppkom genom diskussion med hyresgästen och vi såg rätt läge att avyttra.”, säger Stina Lindh Hök, Operativ chef för Nyfosa.

För mer information, vänligen kontakta:  

Stina Lindh Hök, Operativ chef, stina.lindh.hok@nyfosa.se, mobil 070-577 18 85

Jens Engwall, VD, jens.engwall@nyfosa.se, mobil 070-690 65 50


 Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2019, kl. 07.30 CET.Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 30 september 2019 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 18,3 MDSEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2018. Läs mer på www.nyfosa.se