English Svenska

Med hög kvalitet och förädlingspotential

Nyfosas fastighetsbestånd delas in i kategorierna Kontor, Logistik/Lager samt Övrigt. Fastigheterna är fördelade över hela Sverige och är i huvudsak belägna i tillväxtkommuner och transportknutpunkter.

Den 30 juni 2019 bestod Nyfosas fastighetsbetsbestånd av 183 fastigheter till ett totalt fastighetsvärde av 15,7 MDSEK och ett hyresvärde av 1 424 MSEK, med en uthyrningsbar yta om 1 600 tkvm. Vi bedömer att fastighetsbeståndet överlag håller god kvalitet, men att förädlingspotential finns för ett flertal fastigheter.

Andelen fastigheter med förädlingspotential kan komma att variera till följd av transaktioner och genomförda investeringar i fastighetsbeståndet. Oaktat andelen fastigheter med förädlingspotential i nuvarande bestånd, per 30 juni 2019, ser vi arbetet med att utveckla och förädla fastighetsbeståndet som en viktig del av bolagets verksamhet och strategi för att uppnå Nyfosas mål.

Utöver Nyfosas helägda fastighetsbestånd äger bolaget även 50 procent av fastighetsbolaget Söderport per den 30 juni 2019 (läs mer på Söderport).

Kontor

Nyfosa innehade per den 30 juni 2019 kontorsfastigheter till ett fastighetsvärde av 7,7 MDSEK, vilket motsvarade 49 procent av Nyfosas totala fastighetsvärde. Nyfosas kontorsfastigheter är framförallt belägna i Mölndal, Örnsköldsvik, Uppsala och Sundsvall. Vi bedömer att vårt fastighetsbestånd av kontorsfastigheter är av god kvalitet i centrala lägen. Dessa fastigheter är i regel mycket omsättningsbara, då det ofta finns ett stort intresse från andra aktörer – inte minst från lokala fastighetsägare – att förvärva denna typ av fastigheter. Nyfosa ser även goda möjligheter att förädla fastighetsbeståndet och öka uthyrningsgraden.

Logistik/Lager

Nyfosa innehade per den 30 juni 2019 logistik- och lagerfastigheter till ett fastighetsvärde av 5,6 MDSEK, vilket motsvarade 36 procent av Nyfosas totala fastighetsvärde. Fastigheterna är belägna i orter som utgör transportknutpunkter i Sverige, såsom Eskilstuna, Växjö, Landskrona och Falun. Bland Nyfosas logistikfastigheter utgör en övervägande del moderna byggnader med stor flexibilitet i användningen. Moderna logistikfastigheter är optimerade för sina verksamheter och skiljer sig från äldre fastigheter bland annat genom en hög takhöjd, pelarsystem som inte begränsar verksamheten samt flexibilitet i lastbryggor och lastportar vilket innebär att höjd kan justeras för anpassning till flera typer av lastfordon. Bolaget ser god potential att förädla beståndet av lagerfastigheter.

Övrigt

Nyfosas fastighetsbestånd består även av fastigheter som inte kategoriseras som Kontor eller Logistik/Lager, utan i stället kallas Övrigt. Denna kategori utgörs bland annat av lokaler för butiksverksamhet, hotellverksamhet och industri i orter som till exempel Filipstad, Karlstad, Linköping, Trollhättan och Uddevalla. Fastighetsbeståndet i kategorin Övrigt hade per den 30 juni 2019 ett fastighetsvärde av 2,4 MDSEK, vilket motsvarade 15 procent av Nyfosas totala fastighetsvärde. Även fastigheter inom denna fastighetskategori är belägna i orter där Nyfosa kan dra nytta av positiv befolkningstillväxt.

Projekt

Nyfosa har ett antal pågående projekt, nedan finns ett urval:

Storheden, Luleå
Framtidens handelsplats kommer att se annorlunda ut än vad den gör idag. Handeln utvecklas snabbt och det gäller för kommuner, fastighetsägare, butiksägare att följa med i utvecklingen. Nyfosa har tillsammans med Warm in the Winter tagit fram kunskapssammanställningen Framtidens handelsplats 2030 som en start till att utveckla Storheden City till framtidens handelsplats.

Den 30 september tillträdde Nyfosa två fastigheter på Storheden. I samband med att kunskapssammanställningen publiceras idag den 1 oktober arrangerar Nyfosa ett seminarium i Luleå med tema ”Framtidens handelsplats” med forskare, kommun och politiker. I samband med detta sätter vi också ljuset på vilka möjligheter som finns inom projektet ”Vision Storheden City”.

Kopparlunden, Västerås
Läs mer om projekt Kopparlunden här.

Älvsjö, Stockholm

HK3, Göteborg