English Svenska

Storheden city

Framtidens handelsplats i Luleå

Hållbarhetsaxonometri

Illustrationsplan

Storheden har nära till flera noder i Luleå med potiential att fungera som ett utmärkt komplement till den befintliga stadskärnan. Nyfosas förslag för Storheden City innebär en förändring av området i etapper över tid. Visionen är att Storheden City ska fungera som en motor och föregångsområde för hållbarhet. Den inlämnade planansökan pekar ut en ny riktning för hela Storheden och stärker Luleå som helhet.

Innehåll

Bakgrund
Förslag
Hållbarhet

Bakgrund

Storheden är ett välbesökt och populärt externhandelsområde i utkanten av Luleå. Området har sedan 1960-talet utvecklats som ett industriområde och sedan 1970-talet har det också fungerat som ett område för handel med populära butiker som Coop, Clas Ohlson och Systembolaget. Den snabba utvecklingen inom digitalisering påverkar i allra högsta grad handeln. Med en snabb digital utveckling, förändrade konsumtionsmönster och en större konsumentmedvetenhet ändras förutsättningarna för hur handel bedrivs. Det ställer högre krav på fastighetsägare, men även på samarbetspartners i form av handelsföretag och kommuner. Alla behöver följa med i utvecklingen för att bli konkurrenskraftiga, fatta rätt beslut och utveckla sina koncept, fastigheter och städer för att möta framtidens behov och efterfrågan inom handeln.
Som fastighetsägare ser Nyfosa fortsatt stor potential i den fysiska handelsplatsen, men vi tror att den ser annorlunda ut mot idag och att den behöver utvecklas i bättre samverkansprocesser än tidigare. Vi vill därför utveckla våra fastigheter, de fysiska handelsplatserna, för att tillsammans med våra samarbetspartners bättre möta morgondagens konsumenter. Samtidigt vill vi göra det i en hållbar riktning och sträva efter att se vägar framåt som stöttar Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. I arbetet med att se hur vi bäst kan utveckla vår fastighet har vi tagit hjälp av Luleå tekniska Universitet (LTU), kommunen och besökare till Storheden. Vi genomförde två workshops med forskare från LTU och kommunen.

   
Workshop med LTU och Luleå kommun.

Workshop 1 bestod av tre övningar – platsanalys, målformuleringar och att skissa framtidsbilder. Dels brainstormade deltagarna nuvarande styrkor, svagheter, möjligheter och hot för Storheden, så kallad SWOT-analys. Sedan placerades SWOT-matrisen på kartor över Storheden. Steg 2 var att klustra resultaten från övning 1 och formera mål baserat på dem. I slutet skissade alla på fyra framtidsbilder per grupp för Framtidens Handelsplats 2030 baserad på fyra olika framtidsscenarier. I workshop 2 presenterade vi först resultatet från Workshop 1, inklusive tre scenarier som utvecklats baserat på resultaten – handelsstaden, logistikcentrumet och upplevelsehubben. Syftet med denna workshop var att bedöma varje scenario utifrån framtagna mål i workshop 1 och att ta fram underlag för vidare bearbetning av scenariorna. Utifrån scenariona har vi sedan i samråd med kommunen, och besökare till Storheden, utvecklat ett förslag.

Förslag

Visionen för Storheden City är att skapa ett attraktivt område med en blandning av handel, kontor och småskalig verksamhet. Strukturen som föreslås är tänkt att kunna medföra en förändring av innehållet i området i etapper över tid. Målet är att stärka den gröna infrastrukturen, attrahera fler besökare och arbetande samt förbättra förutsättningarna för hållbar mobilitet.

Förslaget bidrar med en tydlig och strikt sida mot omgivande gator. På insidan skapas en mer dynamisk och livfull miljö som samtidigt stärker den sammanhållna gröna infrastrukturen. För besökare, verksamhetsutövare och anställda skapas en miljö med stora tillgångar i form av kvalitativ natur, blandad arkitektur, gena kopplingar för fotgängare och cyklister samt möjlighet till rekreation.

Det fullt utbyggda planförslaget består till största del av kontor som blandas med småskaliga verksamheter i den norra delen och handel centralt samt i den södra delen. De stora ytorna för markparkering ersätts av ett större mobilitetshus i den norr. Våningshöjderna varierar med aningens högre bebyggelse i norr för att inte skugga det centrala grönstråket och i fastighetens hörn för att accentuera entréerna. I mitten av fastigheten går ett längre generöst grönstråk som kopplar an till naturområdet i väster. Här tas dagvattnet omhand och ramen av bebyggelse skärmar av trafiken ute på vägarna. Biltrafiken är hänvisad till de omkringliggande gatorna med undantag för det centrala nordsydliga stråket som kopplar samman Storhedsvägen med mobilitetshuset. Sammantaget skapas en struktur som utgör en hybrid av de karaktärer som återfinns i Luleå, till exempel Campus träbebyggelse omgiven av träd, centrums tydliga struktur med publika bottenvåningar och Kallaxområdets tallbevuxna områden.

Hållbarhet

Inom projektet Storheden City finns höga ambitioner för att utveckla framtidens handelsplats. Projektet ska vara vägledande både kunskapsmässigt och praktiskt i utvecklingen av handelsfastigheter, både lokalt och nationellt. På så sätt bidrar även projektet till målet om Luleå som ett ledande nav för tillväxt och innovation.

 7.2 Öka andelen förnybar energi i världen
Den typ av bebyggelse som planeras i Storheden lämpar sig väl för utbyggnad solceller. Det stora tillskott av takytor som uppstår i projektet kan med fördel användas för anläggning av nya solpaneler.

 11.6 Minska städers miljöpåverkan
För att uppnå målen för Vision Luleå 2050, där det inte ska finnas någon påverkan på klimatet 2050, föreslås det totala energibehovet minimeras genom exempelvis ett energieffektivt byggande och en medvetenhet hos konsumenterna om att reducera sin användning av energi.

  11.4 Skydda världens kultur- och naturarv, 11.5 Mildra de negativa effekterna av naturkatastrofer

För att bidra till att stärka Luleås naturvärden föreslås ett generöst grönt stråk genom fastigheten. Omhändertagande av dagvatten ska ske på ett innovativt och hållbart sätt genom en småskalig öppen dagvattenhantering.

 11.2 Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla
Genom att förbättra möjligheterna för gång, cykel- och kollektivtrafikframkomlighet ökar möjligheterna till hållbara transporter. På så sätt skapas också många alternativa sätt att ta sig till sin arbetsplats.

 11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering
Förslaget syftar även till att främja målet om ett gott liv och en god livsmiljö genom att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Utformningen av grönska och naturkvalitéer bidrar till avstressande och stimulerande arbetsplatser för ökad trivsel, samarbete och produktivitet.

 15.5 Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer
Genom att förtäta smart, på redan ianspråktagen mark, kan Luleå utvecklas utan att ta befintlig naturmiljö i anspråk. I det här fallet omvandlas stora parkeringsytor till ytor för handel och kontor.

 

Geografisk plats

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta gärna
någon av projektets kontaktpersoner

Kent Wiklund

Projektutvecklingschef

+46 70 372 79 00

kent.wiklund@nyfosa.se

Gerry Lenihan

Regionsansvarig

+46 76 855 22 96

gerry.lenihan@nyfosa.se

Ulf Boström

Förvaltare

+46 70 625 07 51

ulf.bostrom@nyfosa.se