English Svenska

S:t Lars

Grön stadsmässighet i en historiskt viktig del av Lund

Vy över det gamla sjukhusområdet

Principskiss över den nya strukturen

S:t Lars är ett område vars starka historia skapar spännande förutsättningar för ny bebyggelse i en kulturhistoriskt intressant miljö. I Nyfosas förslag utvecklas området för att tillföra nya, attraktiva bostads- och verksamhetskvarter, och samtidigt introducera en grön stadsmässighet i en historiskt viktig del av Lund. Borggårdens unika karaktär bevaras, medan dess delvis hårdgjorda öppenhet kompletteras med ny blandad bebyggelse och ett nätverk av gröna och intima stadsrum.

Innehåll

Bakgrund
Förslag
Hållbarhet 

Bakgrund


S:t Lars anlades som ett sjukhusområde från 1850 och framåt i syfte att ersätta det gamla sjukhusområdet i Malmö. Sjukhusområdet utformades utifrån de nya idéer om vårdbyggnaders organisation i form av paviljongsystem och inspiration hämtades från sjukhusutformningar i Frankrike och Tyskland där detta system används sedan 1840-talet. Den äldsta anläggningen utgjorde centralpunkten i den östra borggården. Åtta byggnader från slutet av 1800-talet placerades i en sluten rektangel som tillsammans skapade borggården. Stilen på byggnaderna är nyrenässans där de ljusa putsdekorerna kontrasterar mot det röda, handslagna teglet. År 1931 slogs Asylen och Lunds Hospital ihop till ett sjukhus vid namn S:t Lars sjukhus. Namnet kommer från Lund stads skyddshelgon S:t Laurentius. Från 50-talet miste S:t Lars sjukhus sin funktion som centralsjukhus och funktioner som gjort området självförsörjande såsom bageri och tvätteriet lades ner. Bebyggelsen inom S:t Larsområdet håller en hög kvalitet och under årens lopp ägnades byggnaderna en stor omsorg. Genomgående har välrenommerade arkitekter anlitats och inom S:t Larsområdet finns byggnader av flera rikskända arkitekter som annars inte är representerade i Lund. Detta gör att bebyggelsen i sin helhet har ett betydande kulturhistoriskt värde.

Förslag

Huvuddrag
Strukturen som föreslås är anpassad till det historiska bebyggelsemönstret och befintlig grönstruktur. Förslaget har också utformats utifrån viktiga siktlinjer som bevarar utblickarna mot årummet och odlingslandskapet. Utmed de större trädalléerna föreslås en stadigare ram av bebyggelse som bidrar till att stärka riktningarna inom området. Bebyggelsehöjderna varierar mellan 2–6 våningar. Den uppvuxna vegetationen och parkkaraktären är unik för S:t Lars området och genererar höga boende- och vistelsekvaliteter. Inom området föreslås en blandning av funktioner såsom verksamheter och kontor samt bostäder för olika generationer.

Struktur
Omkring borggården byggs en ram av nya kvarter och gröna rum. Den historiska gränsen av träd som omgett S:t Lars utvecklas västerut med nya trädrader i nordsydlig och östvästlig riktning. Det är trädridån som definierar mötet med det omgivande landskapet och entrén till Lund söderifrån. Den gröna och intima stadsbild som tillförs stärker upplevelsen av borggårdens unika rumslighet, och bevarar samtidigt dess särprägel och kulturhistoriska värden. Längs områdets södra kant etableras bostadskvarter i olika skalor och typologier, även de genomskurna av gröna stråk som leder ner mot ån eller ut mot odlingslandskapet.

Innehåll
Mittkvarteren i linje med borggården får en blandad bebyggelse som inkluderar bostäder och handel eller annan publik verksamhet. Mot stadsdelens norra gräns får ett antal punkthus en vacker utsikt över Höje å, samtidigt som de släpper igenom grönstrukturen och bjuder ut till promenader längs ån. Direkt söder om borggården föreslås en förskola intill den befintliga gården och ett mobilitetshus föreslås i anslutning till områdets nya entréväg söder ifrån.  S:t Lars utvecklas för att tillföra nya, attraktiva bostads- och verksamhetskvarter och samtidigt introduceras en grön stadsmässighet med intima stadsrum i en historiskt viktig del av Lund.

Hållbarhet

 11.4 Skydda världens kultur- och naturarv
Nyfosas förslag innebär en varsam anpassning till den värdefulla och intressanta kulturmiljön. Den nya bebyggelsen som föreslås samspelar med de befintliga byggnaderna och karaktären som föreslås för området låter park och vegetation få en framträdande roll och komma nära bebyggelsen. Bebyggelsen föreslås utformas med tegelfasader som knyter an till den historiska miljön.

   11.7 Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla, 11.6 Minska städers miljöpåverkan, 11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering
De offentliga rummen utgörs av gröna parkgator, esplanader och parkrum som knyter an till gränsen mellan stad och land och bidrar med stärkta spridningssamband, biologisk mångfald, ekosystemtjänster samt med goda möjligheter till en naturlig dagvattenhantering.

 11.2 Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla
Inom området föreslås ett mobilitetshus med funktioner för bil- och cykeldelning. Trafikstrukturen som föreslås gynnar gång- och cykeltrafik, även det för att stödja ett minskat bilåkande.

 15.5 Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer
Genom att medvetet spara de större trädalléerna främjar projektet den biologiska mångfalden inom området. Trädalléer utgör viktiga spridningssamband för djur och insikter samt ett robust system för träden själva.

 

 

 

 

 

 

Geografisk plats