English Svenska

Sämjan

Kvarteret med både en rik historia och kulturliv

Vy från ny gränd inom fastigheten

Kvarteret Sämjan ligger mitt i norra Sofielund i Malmö. Fastigheten är omgiven av en blandning av kvarter i olika storlekar, med varierande byggnadstyper samt olika funktioner och upplåtelseformer. Projektet syftar till att åstadkomma smarta lösningar interiört och bygga på med nya bostäder ovanpå byggnaden. På sätt kan fler få tillgång till kvarteret Sämjans kvaliteter och fastigheten kan bidra ytterligare till att göra Norra Sofielund mer aktivt och dynamiskt.

Innehåll

Bakgrund
Förslag
Hållbarhet

Bakgrund


Fastigheten idag
I början av 1900-talet kallades Sofielund för Svinaryssland. Namnet refererar inte bara till grisuppfödning och försäljning av kött, utan även till svåra sanitära förhållanden. Hos arbetarbefolkningen i det framväxande Sofielund var fattigdomen utbredd. Man hade problem med trångboddhet, bristfälligt avlopp, dålig renhållning och översvämningar. Numera kommer de inflyttade inte bara från landsbygden — främst som studenter — utan även från andra länder. Sofielund har i jämförelse med övriga Malmö en ung befolkning och många invånare med utländsk bakgrund, speciellt Södra Sofielund och Seved. Sedan 1900-talets början har det förekommit olika typer av fabrikation på fastigheten. 1913 fanns en textilfabrik här, senare fanns Tobaksbolaget på fastigheten och under tiden 1945–1979 var AB Kvarnmaskiner verksamt här. Kvarteret har byggts om och till i omgångar. De senaste decennierna har kvarteret successivt tagits i anspråk av en bred palett av verksamheter, främst för kulturändamål.

Förslag

Förslaget bygger på att en inre del av fastigheten rivs, för att släppa in ljus och luft i kvarteret. En ny byggnad för scenkonst byggs på innergården som tillsammans med ingrepp i kvarterets fasad ger liv och närvaro till de omkringliggande gatorna. Påbyggnader med bostäder, som utnyttjar den befintliga industribyggnadens robusta stomme, är ett nytt inslag i kvarteret som bygger vidare på den brokighet som karaktäriserar stadsdelen Sofielund.

Stora kvaliteter gömmer sig i byggnaden bakom avdelande gipsväggar och sänkta undertak. Rivs ”hallbyggnaden” i kvarterets mitt kan tidigare fönster mot kvarterets gård öppnas, vilket återskapar ytor med helt andra rumsliga kvaliteter än idag. Här kan nya möjligheter skapas i en unik miljö med kombinationen av lokaler, service och bostäder.

Hållbarhet

10.2 Främja social, ekonomisk och politisk inkludering
Genom att planera för inkluderande kulturverksamheter öppnar Kv. Sämjan upp sig ytterligare mot området. Kvarteret utgör en än tydligare social samlingsplats och en plats för kulturyttringar.

 11.3 Inkluderande urbanisering
Många av Sämjans nuvarande kulturarbetande hyresgäster är viktiga för såväl Malmös som kvarterets utveckling. Nyfosa har som ambition att verksamheterna ska fortsätta t i kvarteret i den mån det är möjligt, både under och efter byggtiden. Ambitionen att utveckla kvarteret Sämjan i dialog med fastighetens nuvarande verksamheter bidrar till en mer inkluderande och hållbar urbanisering.

 11.4 Skydda världens kultur- och naturarv
Projektet kvarteret Sämjan handlar mycket om att bevara, utnyttja och utveckla en befintlig fastighet. Genom att bevara byggnaden i så stor utsträckning som möjligt får också staden behålla en del av sin kulturhistoria.

 

 

 

Geografisk plats

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta gärna
någon av projektets kontaktpersoner

Kent Wiklund

Projektutvecklingschef

+46 70 372 79 00

kent.wiklund@nyfosa.se

Mathias Cronqvist

Regionsansvarig

+46 73 334 18 67

mathias.cronqvist@nyfosa.se