English Svenska

Kopparlunden Syd

Anrik industrimiljö som återupplivas i centrala Västerås

Illustrationsförslag enligt detaljplan.

Verkstaden 8, Arvidverkstaden - konceptförslag, exteriörbild påbyggnad

Aseas Arvidverkstad i Västerås. Montageband för cykelgeneratorer, Avd. Varc, 1940.

I Kopparlunden i centrala Västerås utvecklar Nyfosa fastigheterna Verkstaden 6 och Verkstaden 8. De båda fastigheterna uppfördes redan under 1800-talets slut och bär på stor historik och kulturella värden. Kopparlunden planeras under de kommande åren omvandlas till en tät, levande och attraktiv stadsdel där nya byggnader, gator, park- och gårdsrum ska tillföras på ett respektfullt sätt. Fokus för arbetet är att skapa en ny levande stadsdel samt utveckla och bevara områdets befintliga kulturmiljövärden.

Innehåll

Bakgrund
Förslag
Hållbarhet

Bakgrund


Exempel från kulturmiljön i Kopparlunden

Kopparlunden har sitt ursprung i det sena 1800-talets industrialisering. Då etablerade sig Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget (ASEA) och Nordiska Metallaktiebolaget i området. Utbyggnaden av industrin kom snabbt att ta fart och under 1900-talets första decennier uppfördes ett stort antal byggnader. Redan 1899 påbörjades i Kopparlunden Syd bygget av Emausverkstaden (Verkstaden 7) i vilken ASEA tillverkade generatorer. Verkstaden byggdes till i flera omgångar och fick med tiden formen av fyra parallella skepp. Under samma period uppfördes också Arvidverkstaden (Verkstaden 8) som kom att utgöra den södra gränsen för Kopparlunden. Byggnaden uppfördes 1935–1936 efter ritningar av Västerås stadsarkitekt Erik Hahr. Arvidverkstaden har genomgått ett flertal ombyggnader genom åren. Idag rymmer området blandade verksamheter med tonvikt på kontor, småföretagande och kultur. Kopparlunden ingår sedan 2018 i riksintresse för kulturmiljö U24 Västerås.

Förslag


Verkstaden 8, Arvidsverkstaden – konceptförslag ny entrévåning

Nyfosas förslag möjliggör både såväl nya byggrätter som omvandling av befintliga byggnader. Centralt är att i stadsmiljö lyfta fram och skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Nya och gamla verksamheter och användningar möjliggörs sida vid sida. Nya stråk, målpunkter och platsbildningar länkar samman Kopparlunden Syd med Kopparlundsvägen och övriga delar av Kopparlunden.


Verkstaden 8, Arvidsstaden – konceptförslag interiörbild påbyggnad

Kvarteret mellan Emausverkstaden (Verkstaden 7) och Arvidverkstaden (Verkstaden 8) som idag innehåller parkeringsytor föreslås att bli ett stadskvarter med bostäder och centrumbebyggelse. Kvarteret utformas så att den starka kopplingen mellan Emaus- och Arvidverkstaden gestaltningsmässigt och visuellt bevaras. Tillkommande arkitektur ska relatera till, men inte kopiera, den ursprungliga bebyggelsen vad avser stil, material och detaljer. Kvarteret består av två delar, det västra och det östra kvarteret. Torget mellan de två kvartersdelarna har till uppgift att bevara kopplingen mellan Arvid- och Emausverkstaden, samt att underlätta rörelsen genom kvarteret. De två kvartersdelarna kan angöras via ett flertal entréer och portiker. På torget kan större träd planteras.

Det västra kvarteret föreslås förutom bostäder innehålla möjlighet till butiker, caféer, utställningslokaler m.m. i bottenvåningen. Det östra kvarteret föreslås innehålla centrumverksamhet med möjlighet inslag av ickepermanenta bostäder. Ambitionen i detaljplaneförslaget för fastigheten Verkstaden 8, är att Arvidverkstaden ska återställas till sitt originalutseende i samband med att den kompletteras med en påbyggnad. Nytillkommande tillägg ska gestaltas utifrån ursprungsbyggnadens material, proportioner och rytm. Påbyggnadens kvalitet i gestaltning, utförande, material, detaljer och åldrandeaspekter ska vara jämförbar med ursprungsbyggnaden vid tiden för uppförandet. I den framtida Arvidverkstaden möjliggörs såväl kontors- och coworkingytor som stadsnära funktioner t. ex restauranger, service och butiker. Den framtida Arvidverkstaden föreslås genom förslaget åter bli den självklara entrébyggnaden från söder mot Kopparlunden.

Hållbarhet

 11.4 Skydda världens kultur- och naturarv
Kopparlunden är industrihistoriskt och samhällshistoriskt intressant eftersom den är ett representativt exempel på industrietableringen i Västerås. Utformningen av mötet mellan historisk och nutida bebyggelse tydliggörs och intressanta byggnadsdetaljer, fasader, gaturum etc ska uppmärksammas och får en ny användning. Nya platsbildningar och stråk utvecklas med avstamp i den kulturhistoriska bebyggelsen.

  11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering, 11.1 Säkra bostäder till överkomlig kostnad
Kvarteret har användning bostäder och vilket möjliggörett flertal olika verksamheter. Ett antal portiker stärker kvarterets koppling till omgivande platser och stråk. Det västra kvarteret innehåller bostäder med centrumverksamhet i bottenvåningen ej permanenta bostäder som forskar- eller studentbostäder. Kopparlunden ska bli en attraktiv stadsdel som sprudlar av liv. De allmänna platserna ska ge utrymme för människor av olika åldrar och vara tillgängliga.
Planförslaget innebär att området får en blandning av funktioner som leder till liv och rörelse över hela dygnet. Detta i sin tur leder till att öka tryggheten i området. Publika ytor inom området ligger inom synhåll för bostadshus, levande bottenvåningar samt entréer vilket leder till en hög grad av informell kontroll, det vill säga många ögon på gatan. Förslaget och dess blandade innehåll innebär att platsen kommer att aktiveras och befolkas både dagar, kvällar och helger. Tillsammans med ett tydligt nätverk av gator, portiker, stråk och platser som minimerar antalet baksidor skapas goda förutsättningar för trygga och levande stadsmiljöer.

 11.7 Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla
Tillkommande bebyggelse i området placeras så att kvarter och gårdar skapas. Dessa gårdar kommer att vara den primära utemiljön för småbarnslek. I planområdets närhet finns Utanbyparken. Genom planområdet löper två viktiga stråk i nord-sydlig riktning. Det västra av dem fokuserar på kultur och evenemangsyta medan det östra fokuserar på grönska och parker. Ett parkstråk som binder samman Kopparlunden passerar genom planområdets östra del. direkt anslutning till planområdets norra del, i en angränsande detaljplan, tillskapas en park med plats för samling och grönska. Parken fortsätter i öster in i planområdet i dess nordligaste del.

 11.5 Mildra negativa effekterna av naturkatastrofer
Parken övergår till torg, Sintertorget, i höjd med Sintervägen. Söder om torget smalnar ytan av och i dess mitt skapas utrymme för regnbäddsanläggningar. Här finns även utrymme för mindre platser med bänkar och spänger. Regnbäddarna bidrar till grönskan i området och genom att göra dem separerade från gående kan slitage förebyggas.

 12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser
Genom att bevara och omvandla befintlig bebyggelse inom planområdet sparas naturresurser i form av råvaror och material in. På så sätt kan nya användningar skapas utan att stora mängder jungfruligt material används.

 

 

Geografisk plats

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta gärna
någon av projektets kontaktpersoner

Kent Wiklund

Projektutvecklingschef

+46 70 372 79 00

kent.wiklund@nyfosa.se

Johan Böckert

Förvaltare

+46 73 036 48 36

johan.bockert@nyfosa.se