English Svenska

Järnvägskvarteren

Ett urbant och grönt tillägg för en levande småstad

Vy över förslaget sett från Myntgatan

Planskiss

De nya järnvägskvarteren syftar till att befästa Värnamos identitet som en hållbar och framåtblickande småstad. De tre kvarteren är belägna i centrala Värnamo och kommer att bli ett tillägg i staden på människans och miljöns villkor. Ett tillägg bestående av bostäder, service, äldreboende och förskola. Förslaget fokuserar på att skapa goda förutsättningar för sociala möten, en omvandling av hårdgjorda parkeringsytor till gröna gårds- och gaturum samt hållbar mobilitet med fotgängare och cyklister som prioriterade transportslag.

Innehåll

Bakgrund
Förslag
Hållbarhet

Bakgrund

Dagens Värnamo är starkt kopplad till järnvägens framkomst mellan 1877-1902. Under denna period växte staden från omkring 300 invånare till över 3 500. Ett tecken på Värnamos växande roll som handels- och industristad vid den här tiden är de nya byggnader som lät uppföras. Påkostade offentliga byggnader som stationshuset, tingshus och affärshus är exempel på det. Viktiga verksamheter som Gummifabriken etablerade sig, strategiskt beläget invid järnvägsstationen. Verksamheten växte snabbt och när ”Cykelmonarken” Birger Svensson köpte fabriken under 1930-talet expanderade fabriken från 8 000 kvm till 18 000 kvm. Fabriken har medverkat till att sätta Värnamo på kartan och är än idag, med sitt nya innehåll, en viktig målpunkt i slutet av stadens centrala handelsstråk. Värnamo har fortsatt att växa och har sedan mitten av 1900-talet haft en positiv befolkningsutveckling, där småföretagare drar fördel av kommunens knutpunktläge och boende lockas av ett växande kultur- och fritidsutbud. Något som fortsätter än idag.

Förslag


Vy myntgatan

Nya urbana kvarter
I kvarteren föreslås i huvudsak bostadsbebyggelse med möjlighet till inslag av verksamhet och service i bottenvåningarna. Ett kombinerat äldreboende och förskola integrerat i kvartersbebyggelsen kan möjliggöras vilket skapar ny samhällsservice i centralt läge. En blandning av bostadstypologier föreslås med allt ifrån stora lägenheter med uthyrningsbar del till stadsradhus med möjlighet till lägenhet ovanpå. Genom en blandning av funktioner i kvarteren skapas förutsättningar till att generera liv och aktivitet över dygnet. Entréer mot gaturummet, fler boende och besökare som vistas kring området bidrar till att skapa trygghet i området samt ger upphov till ökad rörelse för gågatan och dess verksamheter.

Mobilitet
Cykeln och gångtrafikanten prioriteras i gaturummet och en gemensam parkeringslösning minskar behovet av parkeringsytor samt ger utrymme för generösa och gröna bostadsgårdar. Den befintliga viadukten arbetas in i planen för att minska dess upplevelse som en barriär i staden, ett kvarter dockar an viadukten och kopplar ihop de båda sidorna. Förslaget inkluderar även ytor utanför de egna fastighetsgränserna med förslag till effektivare användning och möjliggörande av nya mötesplatser.

Struktur
Nyfosa har tagit fram två alternativa förslag för utvecklingen av Järnvägskvarteren.
 
Planskiss 1 till vänster och planskiss 2 till höger

En tydlig kvartersstruktur har varit utgångspunkt i båda förslagen. Detta medverkar till att både skapa tydliga gaturum på utsidan samt gröna, trivsamma gårdsmiljöer på insidan. Samtidigt möjliggörs genomfartsvägar mellan och passager genom kvarter. Detta ger goda tvärkopplingar mellan Västermogatan och Myntgatan, samtidigt som utrymning och angöring möjliggörs. Inom Planskiss 1 bevaras till stor del den befintliga bebyggelsen inom fastigheterna och kompletteras med ny effektiv markanvändning runt omkring. Inom Planskiss 2, som utgår från samma grundprincip som Planskiss 1, utvecklas även fastigheten Bodarna 2 med ny bebyggelse. Detta skapar ett nytt modernt inslag till de äldre delarna av fastigheten som föreslås bevaras.

Hållbarhet

 11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering
En viktig del av järnvägskvarterens identitet kommer vara de väl integrerade hållbarhetsaspekterna som arbetas in i planen från första början. Bland dessa finns sociala hållbarhetsaspekter som olika boendeformer, gemensamma terrasser/gårdar och blandad samhällsservice, ekologiska aspekter som odlingslotter och solceller samt mobilitetsaspekter med fokus på gång- och cykeltrafik på bekostnad av bilen. Genom blandade boendeformer och funktioner attraheras en mängd olika typer av människor. Genom möjliggörande av både förskola och äldreboende kan det skapas en mångfald av människor till platsen. Både gatan och gårdarna blir sociala rum för generationer att mötas på.

 11.6 Minska städers miljöpåverkan
Grönt på gatan och gårdar är genomgående i förslaget. Hanteringen av dagvatten samt utrymme för vegetation att växa sig stor på gårdar och gata ger kvarter som grönskar. Tillsammans med möjligheter för solceller och odling skapas tydliga ekologiska mervärden och stärkta ekosystemtjänster. Dagens stora öppna parkeringsytor omvandlas till en mer effektiv markanvändning. Parkeringsytorna mot järnvägsspåren utökas, där kan samverkanslösning med besöksparkering dagtid och boendeparkering under kvällstid och helger effektivisera utnyttjandet. Väl tilltagna cykelrum i bottenplan och pooler med lådcyklar underlättar tillsammans med närheten till järnvägsstationen och centrum för att prioritera bort bilen. När parkeringsgarage undviks i kvarteren möjliggörs stora bostadsgårdar där träd och grönska ges plats att växa. Öppen dagvattenhantering skapar ett rekreativt och stimulerande inslag. Odlings- och planteringsmöjligheter bidrar till ekosystemtjänster och en livfull gårdsmiljö. Gröna regnbäddar mellan kantstensparkeringen ger ett tillskott av växtlighet längs gatorna och tar samtidigt hand om dagvatten. För energieffektivisering kan tak med gynnsamma solförhållanden förses med solceller för ökad energiproduktion.

 15.5 Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer
Genom att förtäta smart, på redan ianspråktagen mark, kan Värnamo utvecklas i dess centrala delar utan att ta befintlig naturmiljö i anspråk.

 

 

Geografisk plats

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta gärna
någon av projektets kontaktpersoner

Kent Wiklund

Projektutvecklingschef

+46 70 372 79 00

kent.wiklund@nyfosa.se

Jan Hultegård

Regionsansvarig

+46 72 504 82 66

jan.hultegard@nyfosa.se