English Svenska

Bryggeriet

Skärningspunkt mellan opolerad industrimiljö och grön kvartersstad

Vy passage

Flygvy alt A

Södra Sofielund är en dynamisk del av Malmö med en attraktiv stadsmiljö där det finns en bredd av handel och föreningsverksamheter. Här ligger också musikhögskolan och det nybyggda prestigeprojektet Greenhouse Augustenborg. Nyfosa vill utveckla kvarteret Bryggeriet med bostäder, kontor, centrumverksamheter, utbildning, nya gator, torg och en park. Projektet har ett stort fokus på social hållbarhet genom att stärka sociala och hälsofrämjande miljöer för de som bor och är verksamma i de omkringliggande stadsdelarna.

Innehåll

Bakgrund
Förslag
Hållbarhet

 

Bakgrund

Vid slutet av 1800-talet köpte L W Malmquist tomten längs Ystadvägen för att bygga ett helt nytt, modernt bryggeri. Ett 10-tal år senare genomfördes en större fusion av ett flertal bryggerier i Malmö under namnet Malmös Förenade Bryggerier och under 1940-talet expanderade Malmös Förenade Bryggerier genom uppköp av aktier bland annat Ramlösa, Porla Brunn, Klosterbryggeriet, Skånebryggerier med flera. Med siktet på den internationella marknaden ingick bryggeriet också ett samarbete med Pripp & Lyckholm i Göteborg samt Stockholms Bryggerier under namnet Swedish Export Beer Co.


Vy över det gamla bryggeriet (årtal okänt)

Från att tidigare endast ha inrymt en verksamhet rymmer fastigheten idag en rad olika verksamheter med allt från handel och lager till föreningar och en skatepark. Under de dryga 100 år som bryggeriverksamheten funnits på platsen har den byggda miljön ändrat skepnad flera gånger. Majoriteten av dagens byggnader är uppförda mellan 1959 och 1972, dvs perioden då Malmös Förenade Bryggerier expanderade som mest och slutligen blev en del av Pripp Bryggerierna. Det tydligaste avtrycket är från den expansiva perioden under slutet av 1950 till början av 1970-talet, signerat ett och samma arkitektkontor – Winberg & Högstedt, Malmö. Ett genomgående tema är fasaderna av rött tegel. Det har återanvänts sedan de första byggnaderna uppfördes strax efter sekelskiftet 1900 fram till det tidiga 2000-talet. Efter nedläggningen 1993 har området förvandlats från slutet till öppet med god tillgång för allmänheten.

Förslag

Kvarteret Bryggeriet föreslås byggas ut med fler funktioner som skapar en tät, dynamisk och aktiv del av södra Sofielund. Förslaget bygger på att bryta upp fastigheten i flera mindre delkvarter för att uppmuntra till rörelse genom området och bidra till att bebyggelsen integreras bättre med sin omgivning. Gator och stråk i angränsande områden får sin förlängning in i och genom kvarteret. Där de olika stråken korsar varandra, centralt i området, föreslås en grönskande park och ett mindre torg. Både park och torg utgör mötesplatser för människor som bor, arbetar i och besöker området.

   
Vy genom möjligt framtida passage från Ystadvägen

Stråken, torget och parken kantas av ny och befintlig bebyggelse. Bebyggelsen vänder sina framsidor med entréer mot stråk och platser för att bidra till att dessa upplevs som levande och aktiva Den nya bebyggelsen samspelar med den äldre kulturhistoriska bebyggelsen och skapar ett intressant möte mellan gammalt och nytt. Här uppstår unika boendemiljöer och besöksmål för omkringliggande stadsdelar där den äldre bebyggelsen ger karaktär åt området. Våningsantalen varierar mellan 2 och 8 våningar med en högdel om 10–12 våningar. Mot Jespersgatans och Köpmansgatans mer intima gaturum föreslås en lägre bebyggelse som samspelar med både omkringliggande bebyggelse och gaturummen.


Flygvy över ett av förslagen för utbyggnad

För att området ska bli ännu mer intressant och levande planeras det för en mångfald av funktioner. I områdets södra del, bland annat i befintlig bebyggelse, planeras det för centrumverksamheter, gymnasie- och vuxenutbildning samt kontor. I anslutning till befintlig bostadsbebyggelse mot norr föreslås bostäder. Kring parken och torget i områdets mitt kommer det att finnas en blandning av både bostäder, centrumverksamheter, gymnasieskola/vuxenutbildning, kontor och förskola. Med en blandning av funktioner kan parken och torget befolkas under stora delar av dygnet och på så sätt verka för både attraktivitet och trygghet i området.

Hållbarhet

Förslaget strävar efter en hållbar utveckling genom att erbjuda en blandning av utbud som stöder ett gott vardagsliv. Kollektivtrafik finns i närheten och en förskola planeras inom området som båda kommer att bidra med närhet och kontaktmöjligheter. Park och torg har möjlighet att bli en social mötesplats, med folkliv som också borgar för uppsikt och trygghet. Platsen har en stark identitet kopplad till de företag och verksamheter som finns där idag.

 10.2 Främja social, ekonomisk och politisk inkludering
Genom att planera för en blandning av olika publika verksamheter öppnar Kv. Bryggeriet upp sig mot sin omgivning. Med funktioner för utbildning, centrum och föreningsverksamhet bidrar förslaget till en ökad social inkludering och demokratisering.

 11.4 Skydda världens kultur- och naturarv
De kulturhistoriska byggnaderna kommer bevaras och en ny, mer positiv identitet kommer tillföras med blandade funktioner med möjlighet till speciella inriktningar. En inventering av byggnadernas skick har genomförts för att på ett tidigt stadium identifiera åtgärder som behövs för att säkerställa de äldre byggnadernas bevarande.

  11.5 Mildra de negativa effekterna av naturkatastrofer, 11.7 Skapa säkra och inkluderande grönområden för alla
Förtätningen innebär att hårdgjord yta kommer att ge plats för en park och bostadsgårdar med gröna inslag. De träd som finns längs Köpmansgatan kommer att bevaras och hanteringen av dagvattnet ger möjligheter till en utformning som bidrar till positiva upplevelser. Den tillkommande grönskan är något som kommer att göra gott för stadsdelen där det finns en efterfrågan på gröna områden.

 11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering
Projektet har även en stark inriktning mot social hållbarhet med viktiga sociala funktioner som ska bidra till sociala och hälsofrämjande miljöer, inte bara för kvarteret utan för en större omgivning. De nära kontakter som idag redan finns med BID-Sofielund ger förutsättningar för sociala insatser som exempelvis jobbskapande åtgärder och som i det stora hela kan bidra till ett område som är tryggt, säkert och attraktivt.

 

 

Geografisk plats

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta gärna
någon av projektets kontaktpersoner

Kent Wiklund

Projektutvecklingschef

+46 70 372 79 00

kent.wiklund@nyfosa.se

Mathias Cronqvist

Regionsansvarig

+46 73 334 18 67

mathias.cronqvist@nyfosa.se