Nyfosa erbjuder återköp av teckningsoptioner utgivna år 2019

Styrelsen i Nyfosa har beslutat att lämna ett erbjudande om återköp av teckningsoptioner utgivna inom ramen för bolagets teckningsoptionsprogram 2019/2023 (”LTIP 2019”) (”Optionerna”) till optionsinnehavarna.

Årsstämman 2019 beslutade att anta ett långsiktigt teckningsoptionsprogram för medarbetare i Nyfosa (LTIP 2019). Totalt emitterades 1 950 000 Optioner i en serie som kan utnyttjas för aktieteckning under vissa perioder under slutet av 2022 och första halvan av 2023. Per idag finns det 1 259 300 utestående Optioner.

Styrelsen har beslutat att bolaget ska lämna ett erbjudande om återköp av samtliga utestående Optioner mot ett marknadsmässigt kontant vederlag om 13,96 SEK per Option, vilket är baserat på Optionernas marknadsvärde per idag, den 16 september 2022. Om samtliga innehavare av Optioner skulle acceptera erbjudandet fullt ut skulle återköpslikviden uppgå till cirka 17,6 MSEK. Erbjudandet löper mellan 16-19 september 2022 och deltagande är villkorat av att deltagarna investerar hela återköpsvederlaget, netto efter skatt, i aktier i Nyfosa. Erbjudandet innebär ingen ändring av villkoren för Optionerna eller LTIP 2019.

Motivet till erbjudandet är att underlätta för optionsinnehavarna, vilka är anställda (eller pensionerade anställda) i Nyfosa, att realisera värdet av Optionerna och, med beaktande av kravet på återinvestering av en del av återköpslikviden, öka sitt aktieägande i Nyfosa utan att behöva finansiera betalning av lösenpriset, exempelvis genom att sälja aktier i Nyfosa.

Erbjudandet medför inga ytterligare skattekostnader eller transaktionsavgifter för bolaget och innebär därutöver en administrativt enklare hantering för bolaget. Dessutom minskar den röstmässiga utspädningseffekten av att Optionerna återköps istället för att utnyttjas för teckning av aktier.

För mer information, vänligen kontakta:
Stina Lindh Hök, VD
tel: 070-577 18 85
e-post: [email protected]