Nyfosa Delårsrapport januari–mars 2022

JANUARI–MARS 2022

  • Intäkterna uppgick till 714 MSEK (571), en ökning med 25 procent.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 567 MSEK (420), motsvarande en ökning med 35 procent och 2,92 SEK per aktie (2,28).
  • Förvaltningsresultatet exklusive värdeförändringar och skatt i joint ventures uppgick till 360 MSEK (286), motsvarande en ökning med 26 procent och 1,84 SEK per aktie (1,55).
  • Utdelningsgrundande kassaflöde uppgick till 256 MSEK (212), motsvarande en ökning med 21 procent och 1,34 SEK per aktie (1,15).
  • Resultat efter skatt uppgick till 1 323 MSEK (638), motsvarande en ökning med 109 procent och 6,86 SEK per aktie efter utspädning (3,46).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

  • I februari förvärvades 43 fastigheter i ett flertal kommuner i Finland till ett förvärvspris om 2 109 MSEK. Tillträde genomfördes 1 april 2022.
  • I mars tecknades avtal om avyttring av 13 fastigheter till ett försäljningspris om 947 MSEK. Portföljen består av industri, lager, kontor och handel belägna i ett flertal kommuner i Småland och Östergötland. Frånträde är planerat till andra halvåret 2022.
  • I januari emitterades obligationer om 100 MSEK inom ramen för de befintliga gröna obligationslånen med förfall i april 2024.

KOMMENTAR FRÅN VD

Nyfosa redovisar ett bra första kvartal 2022. Vi ser en hög aktivitet i vår förvaltning med flera bra större uthyrningar och en fortsatt stabil nettouthyrning. Värdeutvecklingen i portföljen var stark som en följd främst av ökade driftnetton och projektutveckling samt bra försäljningar.

Nyfosa fortsatte under årets första kvartal att växa i Finland samtidigt som vi utnyttjade den fortsatt starka transaktionsmarknaden för att renodla portföljen i Sverige. Vi förvärvade i Finland för 2,1 MDSEK, fastigheter som passar Nyfosa med starka kassaflöden i flera segment såsom bland annat kontor, lågprishandel, lager, sjukvård, skola. Portföljen, som kan se spretig ut på pappret, är till absoluta merparten belägen i tillväxtregioner och har flera typer av verksamheter, vilket skapar diversifiering och stabilitet. Därtill finns möjligheter som vi kommer att utveckla vidare. Det är ett mycket bra tillväxtsteg för oss i Finland.

Under årets första kvartal gick vi in i en tid präglad av krig i Europa och den nya omvärldssituationen påverkar oss genom en ökad osäkerhet på några av de marknader Nyfosa agerar. Vi noterar svårare förutsättningar på kapitalmarknaden, vilket gör bankfinansiering, Nyfosas huvudsakliga finansieringsform, ännu viktigare. Risken för stigande räntor ökar med påverkan på fastighetssektorn. Inflationen påverkar både energipriser och projektkostnader men får begränsad påverkan på Nyfosa då vi inte driver några större projekt och energikostnaderna till stor del tas av hyresgästerna. Våra hyresintäkter är i det närmaste fullt inflationssäkrade. Därtill ger våra starka kassaflöden och en väl fungerande verksamhet förutsättningar för Nyfosa att fortsätta agera i denna nya omvärldssituation. Vi har en affärsidé som fungerar i alla marknader och vi ska förvalta den väl.

Stina Lindh Hök, VD