Nyfosa Bokslutskommuniké januari–december 2021

JANUARI–DECEMBER 2021

 • Intäkterna uppgick till 2 459 MSEK (2 035), en ökning med 21 procent.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 973 MSEK (1 334), en ökning med 48 procent.
 • Förvaltningsresultatet exklusive värdeförändringar och skatt i joint ventures uppgick till 1 302 MSEK (1 147), en ökning med 14 procent.
 • Utdelningsgrundande kassaflöde per aktie uppgick till 7,64 SEK (6,91), en ökning med 11 procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 3 112 MSEK (2 225).
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till 16,49 SEK (12,25).

OKTOBER–DECEMBER 2021

 • Intäkterna uppgick till 672 MSEK (559), en ökning med 20 procent.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 600 MSEK (365), en ökning med 64 procent.
 • Förvaltningsresultatet exklusive värdeförändringar och skatt i joint ventures uppgick till 345 MSEK (276), en ökning med 25 procent.
 • Utdelningsgrundande kassaflöde per aktie uppgick till 2,27 SEK (1,25), en ökning med 82 procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 1 061 MSEK (497).
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till 5,52 SEK (2,70).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

 • Under kvartalet förvärvade och tillträdde Nyfosa en fastighetsportfölj i Luleå samt en fastighet i Boden till ett förvärvspris om 420 MSEK.
 • I Finland förvärvades under kvartalet fastigheter till ett förvärvspris om cirka 1 034 MSEK.
 • I december förvärvade Nyfosas joint venture Samfosa fastigheter i Norge till ett förvärvspris om 1 560 MSEK. Tillträde genomfördes i januari 2022.
 • I november emitterades efterställda hybridobligationer med rörlig ränta och evig löptid om 800 MSEK under ett ramverk om 2 000 MSEK.
 • I november erhöll Nyfosas joint venture Söderport 264 MSEK i likvid i samband med ett återköpserbjudande från Torslanda Property Investment.
 • Efter periodens slut, i februari, förvärvades fastigheter i Finland till ett förvärvspris om 2 109 MSEK.
 • Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 3,80 SEK (3,00) per aktie med utbetalning kvartalsvis om 0,95 SEK per aktie, motsvarande 726 MSEK.

KOMMENTAR FRÅN VD

2021 var ännu ett aktivt år för Nyfosa. Vi tog ett viktigt tillväxtsteg genom vår etablering i Finland och ytterligare ett när vi gick in i Norge i slutet av året. Med närvaro på tre starka marknader breddar vi basen för att kunna välja de bästa affärerna.

Vi har vuxit snabbt i Finland. Genom förvärven 2021 och hittills i år för cirka 5,7 MDSEK har vi byggt upp en fastighetsportfölj med såväl moderna kontor som bra industri och lågprishandel i växande regionstäder, och vi ser möjligheter till fler intressanta affärer. I början av året tillträdde vårt hälftenägda bolag Samfosa det första förvärvet i Norge, en portfölj för över 1,5 MDSEK.

Vi upplever en fortsatt stabil efterfrågan på Nyfosas lokaler och vi kunde även under årets fjärde kvartal notera en positiv nettouthyrning. Vi har genomfört över 400 stora och små projekt under året i syfte att förbättra vår portfölj på olika sätt. Arbetet i förvaltningen för att nå våra hållbarhetsmål löper på och vi arbetar strukturerat hus för hus med att öka energieffektiviteten.

Under året växte fastighetsportföljen på samtliga marknader och vi levererade god tillväxt i intjäning, kassaflöde och avkastning på eget kapital. Vi kunde under året utnyttja kapitalmarknaden på ett framgångsrikt sätt och vårt tydliga kassaflödesfokus ger stabilitet i ett skede då det råder viss osäkerheten om hur ränte- och finansieringsmarknaden kommer att utvecklas framgent.

Nu ser vi framåt och fokuserar på att göra det Nyfosa är allra bäst på; att bygga en välavkastande fastighetsportfölj på vårt opportunistiska sätt.

Stina Lindh Hök, VD