Kommuniké från Nyfosa AB:s årsstämma den 25 april 2023

Nyfosa AB höll idag tisdagen den 25 april 2023 årsstämma med aktieägarna varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Stämman beslutade att fastställa balansräkning och koncernbalansräkning per den
31 december 2022 samt resultaträkning och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2022.

Disposition av bolagets resultat
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning till aktieägarna fram till nästkommande årsstämma ska lämnas om totalt 4,00 kronor per aktie med fyra utbetalningar kvartalsvis om 1,00 kronor per aktie. Som avstämningsdagar för den kvartalsvisa utdelningen beslutades torsdagen den 27 april 2023, fredagen den 30 juni 2023, fredagen den 29 september 2023 samt fredagen den 29 december 2023. Utdelningen beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden AB den tredje bankdagen efter respektive avstämningsdag.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Ersättningsrapport
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna rapporten över ersättningar till verkställande direktören och styrelsen för räkenskapsåret 2022.

Styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag (uppdaterat genom pressmeddelande den 20 april 2023), att styrelsen ska bestå av sju stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Jens Engwall, Johan Ericsson, Lisa Dominguez Flodin, Per Lindblad, Marie Bucht Toresäter och Claes Magnus Åkesson samt till ny styrelseledamot valdes David Mindus. Till styrelsens ordförande omvaldes Johan Ericsson. För mer information om styrelsens ledamöter, se bolagets webbplats www.nyfosa.se.

Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omvaldes som bolagets revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Mattias Johansson kommer även fortsättningsvis att vara huvudansvarig revisor. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade, till slutet av nästa årsstämma, att ett arvode ska utgå med 515 000 kronor (tidigare 500 000 kronor) till styrelsens ordförande och med 210 000 kronor (tidigare 200 000 kronor) till var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna. För arbete i revisionsutskottet ska arvode utgå med 75 000 kronor (tidigare 70 000 kronor) till utskottets ordförande samt med 36 000 kronor (tidigare 35 000 kronor) till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska arvode utgå med 42 000 kronor (tidigare 40 000 kronor) till utskottets ordförande samt med 21 000 kronor (tidigare 20 000 kronor) till var och en av de övriga ledamöterna.

Besluten var i enlighet med valberedningens förslag.

Riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (LTIP 2023)
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för medarbetare i Nyfosa-koncernen. För inrättandet av programmet beslutade stämman om en riktad emission av högst 760 000 teckningsoptioner som ger rätt att teckna högst 760 000 stamaktier av serie A, vilket motsvarar en maximal utspädning om cirka 0,40 procent av det totala antalet aktier och det totala antalet röster i Nyfosa. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till det helägda dotterbolaget Nyfosa LTIP AB, som ska överlåta teckningsoptionerna till medarbetare i Nyfosa (uppdelade i olika kategorier) på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde av ett oberoende värderingsinstitut.

Teckningskursen per stamaktie ska utgöras av stamaktiens volymviktade genomsnittskurs för den handelsdag då Nyfosa offentliggör delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2026 minskat med ett belopp motsvarande det högsta av (i) ett belopp motsvarande stamaktiens genomsnittskurs vid emissionstidpunkten, vilken utgörs av den genomsnittliga stängningskursen under perioden från och med den 26 april 2023 till och med den 3 maj 2023 enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista, multiplicerat med a) utvecklingen av genomsnittligt totalavkastningsindexvärde för Nyfosas stamaktie från och med den 26 april 2023 till och med den 3 maj 2023 (startvärde) jämfört med den handelsdag då Nyfosa offentliggör delårsrapporten för perioden 1 januari-31 mars 2026 (slutvärde), b) reducerat med utvecklingen av genomsnittligt totalavkastningsindexvärde för fastighetsbolag noterade på Nasdaq Stockholm från och med den 26 april 2023 till och med den 3 maj 2023 (startvärde) jämfört med den handelsdag då Nyfosa offentliggör delårsrapporten för perioden 1 januari-31 mars 2026 (slutvärde), och (ii) noll kronor.

Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under en tvåveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2026, dock tidigast den 1 april 2026 och senast den 5 juni 2026. Deltagarna ska ha rätt att vid aktieteckning med utnyttjande av teckningsoptionerna begära att en alternativ lösenmodell tillämpas i enlighet med de fullständiga villkoren.

Emissionsbemyndiganden
Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av stamaktier av serie A och serie D samt konvertibler i den mån sådan emission kan ske utan ändring av bolagsordningen. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier eller efter konvertering av konvertibler som motsvarar 10 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman.

Beslut om vinstutdelning för tillkommande stamaktier av serie D
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att om bolaget skulle emittera stamaktier av serie D under tiden fram till årsstämman 2024 ska utdelning lämnas på de nya aktierna. Utdelningen på ovan nämnda aktieslag ska i förekommande fall lämnas kvartalsvis i lika stora delbetalningar med 2 kronor per aktie, högst totalt 8 kronor per aktie, från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna stamaktier av serie A Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen för tiden intill slutet av nästa årsstämma, fatta beslut om att förvärva högst så många egna stamaktier av serie A att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, dvs. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.