OBLIGATION 2019

Den 22 maj 2019 emitterade Nyfosa AB icke-säkerställda obligationer om 750 MSEK inom ett totalt rambelopp om upp till 1,5 MDSEK. Obligationerna löper under tre år med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 375 baspunkter. Fullständiga villkor för obligationerna återfinns nedan.

Handel i obligationerna sker på Nasdaq Stockholm sedan den 10 juni 2019. Med anledning av detta har Nyfosa upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet återfinns nedan.

Den 21 november 2019 emitterade Nyfosa AB icke-säkerställda obligationer om 750 MSEK inom en befintlig ram om 1,5 MDSEK. Total utestående volym efter emissionen uppgår till 1,5 MDSEK.

Obligationerna emitterades till kurs 101,6% vilket motsvarar en räntemarginal om 300 baspunkter. Obligationerna löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 375 baspunkter.

I ett pressmeddelande daterat den 19 april 2021 offentliggjorde Nyfosa ett återköpserbjudande av 2019/2022 Obligationerna om att återköpa upp till cirka SEK 500,000,000 till en kurs på 101,85% av nominellt belopp plus upplupen men ej utbetald ränta (”Återköpserbjudandet”). Återköpserbjudandet uppdaterades den 23 april 2021 i enlighet med villkoren för Återköpserbjudandet där återköpsvolymen reviderades till cirka SEK 600,000,000 istället för ursprungliga cirka SEK 500,000,000. Återköpserbjudandet löpte ut kl. 12:00 CEST den 23 april 2021 och innehavare av nominellt SEK 627,750,000 har accepterat Återköpserbjudandet, vilket Nyfosa har för avsikt att återköpa. Fullständiga villkor för återköpserbjudandet återfinns nedan.

Dokument

Obligationsvillkor (endast tillgängliga på engelska)

Prospekt (endast tillgängligt på engelska)

Återköpsdokument (endast tillgängligt på engelska)

GRÖN OBLIGATION 2021

Den 23 april 2021 emitterade Nyfosa AB en ny senior icke-säkerställd grön obligation om 1,0 MDSEK inom ett rambelopp om 2,0 MDSEK. Obligationerna löper under tre år med en rörlig ränta på 3M STIBOR + 3% per år. Fullständiga villkor för obligationerna återfinns nedan.

Handel i obligationerna sker på Nasdaq Stockholm från 2 juni 2021. Med anledning av detta har Nyfosa upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet återfinns nedan.

Dokument

Obligationsvillkor (endast tillgängliga på engelska)

Prospekt (endast tillgängligt på engelska)

HYBRIDOBLIGATION 2021

Den 11 november 2021 emitterade Nyfosa AB efterställda hybridobligationer med rörlig ränta och evig löptid om 800 MSEK under ett ramverk om 2 MDSEK. Hybridobligationerna löper med en rörlig ränta på 3M STIBOR + 475 baspunkter per år fram till första inlösendagen. Nyfosa har möjlighet att förtidsinlösa Hybridobligationerna från och med den 18 november 2025. Nyfosa har för avsikt att notera Hybridobligationerna på Nasdaq Stockholm. Emissionslikviden från Hybridobligationerna kommer att användas för generella företagsändamål. Fullständiga villkor för obligationerna återfinns nedan.

Dokument

Obligationsvillkor (endast tillgängliga på engelska)

Registreringsdokument (endast tillgängligt på engelska)

Värdepappersnot (endast tillgängligt på engelska)