JOINT VENTURES

Nyfosa förvärvar, förvaltar, förädlar och säljer fastigheter av olika kategorier med bred närvaro i Sverige, och från och med 2021 även i Finland. Utöver det helägda fastighetsbeståndet är Nyfosa hälftenägare av fastighetsbolagen Söderport i Sverige och Samfosa i Norge.

SÖDERPORT

Söderport ägs tillsammans med AB Sagax, 50 procent vardera, och ägandet regleras av ett långsiktigt aktieägaravtal som ger ägarna lika stor beslutanderätt, vilket innebär att ingen av delägarna har bestämmande inflytande. Söderport utgör sålunda ett joint venture och Nyfosas resultatandel i Söderport redovisas inom bolagets förvaltningsresultat.

Söderport har ingen egen operativ organisation. I stället utför Sagax fastighetsförvaltning och ekonomisk förvaltning på uppdrag av Söderport. Fastighetsförvaltningen avseende Söderports fastighetsbestånd i Göteborg utförs dock av Nyfosa.

Nyfosas andel i Söderport förvärvades av Hemfosa redan 2010. Söderports fastighetsbestånd har historiskt framför allt bestått av industri-, lager- och kontorsfastigheter, vilket utgör ett lämpligt komplement till Nyfosas helägda fastighetsbestånd. Söderports fastighetsportfölj har sin tyngdpunkt i Stockholms- och Göteborgsområdet.

SAMFOSA

Nyfosa innehar aktier i fastighetsbolaget Samfosa som bildades under 2021 och ägs av Nyfosa tillsammans med det norska fastighetsbolaget Samfunnsbyggeren, 50 procent vardera. Ägandet regleras av ett långsiktigt aktieägaravtal som ger ägarna lika stor beslutanderätt, det vill säga ingen av delägarna har bestämmande inflytande. Samfosa utgör därmed ett joint venture och Nyfosas resultatandel i Samfosa redovisas inom koncernens förvaltningsresultat.