English Svenska

Pressmeddelande

2020-10-02 07:30

Valberedning 2021

Enligt beslut vid Nyfosas årsstämma 2020 har styrelsens ordförande sammankallat en valberedning inför årsstämman 2021 i enlighet med instruktionen för valberedningen.

Valberedningen består av:
  • Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (valberedningens ordförande),

  • Lennart Francke, utsedd av Swedbank Robur fonder,

  • Suzanne Sandler, utsedd av Handelsbanken fonder,

  • Olof Nyström, utsedd av Fjärde AP-fonden, och

  • Johan Ericsson, styrelseordförande i Nyfosa.Information om valberedningens arbete finns på Nyfosas webbplats www.nyfosa.se. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen på e-post till valberedningen@nyfosa.se eller med brev till Nyfosa AB, Att: Valberedningen, Box 4044, 131 04 Nacka. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari 2021.Nyfosas årsstämma för 2021 kommer hållas i Stockholm den 21 april 2021.

För mer information, vänligen kontakta:  

Johannes Wingborg, valberedningens ordförande, tel 08-787 75 00Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 oktober 2020 kl. 07:30 CEST.Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 30 juni 2020 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 24,9 MDSEK. Läs mer på www.nyfosa.se