English Svenska

Pressmeddelande

2020-03-31 08:00

Ökat antal aktier och röster i Nyfosa

Antalet aktier och röster i Nyfosa AB har ökat till följd av en nyemission av aktier som styrelsen beslutade om den 4 mars 2020. Aktierna användes som vederlag vid ett fastighetsförvärv. Genom nyemissionen ökade antalet aktier och röster i bolaget med 10 310 000. Den sista handelsdagen i mars uppgick det totala antalet aktier och röster i bolaget till 184 501 073.

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Engwall, VD, jens.engwall@nyfosa.se, mobil 070-690 65 50 

 

Denna information är sådan information som Nyfosa AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2020, kl. 08.00 CET.Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 31 december 2019 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 19,6 MDSEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2018. Läs mer på www.nyfosa.se