English Svenska
2019-01-17 08:00

Nyfosas joint venture Söderport genomför försäljning

Söderport äger 24,5 procent av aktierna i Autologistikk Göteborg AB som äger en lager- och kontorsfastighet i Torslanda, Göteborg. Bolaget har ingått avtal om att avyttra fastigheten via en bolagsöverlåtelse.


Frånträde beräknas ske den 31 januari 2019. Försäljningen beräknas medföra en positiv resultateffekt om cirka 50 MSEK för Söderport. Likviditetseffekten beräknas uppgå till cirka 170 MSEK.


För mer information, vänligen kontakta:  


Jens Engwall, VD, jens.engwall@nyfosa.se, mobil 070-690 65 50, kontoret 08-406 6400, www.nyfosa.se
Om Nyfosa


Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 30 september 2018 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 15,4 MDSEK. Dokument