English Svenska
2019-06-24 07:00

Nyfosas joint venture Söderport förvärvar 15 fastigheter för 1 390 miljoner kronor från Nyfosa och Sagax

Söderport Holding AB, som ägs till lika delar av Nyfosa AB och AB Sagax (publ), har avtalat om förvärv av 9 fastigheter från Nyfosa för 722 miljoner kronor och 6 fastigheter från Sagax för 668 miljoner kronor. Fastigheterna är belägna i Stockholm och omfattar en sammanlagd uthyrningsbar area om 73 000 kvadratmeter, varav 39 000 kvadratmeter i Årsta. Söderport äger sedan tidigare 17 fastigheter i Årsta och Västberga som omfattar 225 000 kvadratmeter uthyrningsbar area. Transaktionen skapar förutsättningar för en effektivare förvaltning. Hyresvärdet uppgår till 97 miljoner kronor.


I beståndet som förvärvas från Nyfosa återfinns bland annat hyresgästerna Dagab Inköp och Logistik AB, Clafra AB och Mobility Motors Sweden AB, och genomsnittlig återstående avtalstid uppgår till 3,1 år. Uthyrningsgraden uppgår till cirka 95 procent.


Förvärven sker till externt bedömt marknadsvärde och har finansierats av Söderport Holding AB genom upptagande av en ny kreditfacilitet. Transaktionerna har en marginell påverkan på Nyfosas förvaltningsresultat och finansiella ställning.


Överlåtelserna sker i bolagsform. Tillträde kommer att ske under andra kvartalet.

För mer information, vänligen kontakta:  
Jens Engwall, VD, jens.engwall@nyfosa.se, mobil 070-690 65 50, kontoret 08-406 64 00Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 31 mars 2019 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 15,7 MDSEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2018. Läs mer på www.nyfosa.se.