English Svenska

Pressmeddelande

2019-07-10 11:00

Nyfosas joint venture Söderport avyttrar fastigheter i Torslanda för 2,3 MDSEK och lägger grunden till ett nytt fastighetsbolag

Nyfosas joint venture Söderport Holding AB (”Söderport”), som ägs till lika delar av Nyfosa och Sagax, har idag via dotterbolag avtalat om att överlåta sex fastigheter i Torslanda till det noterade enfastighetsbolaget Torslanda Property Investment AB (”TPI”). Transaktionen sker i bolagsform och det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 2,3 MDSEK vilket motsvarar externt bedömt marknadsvärde.


TPI erlägger 965 MSEK av köpeskillingen i form av nyemitterade TPI-aktier. Emissionskursen uppgår till 195,46 kronor per aktie vilket motsvarar TPI:s substansvärde. Genom emissionen kommer Söderports ägarandel i TPI att öka från 28,6 procent till 78,4 procent. Söderport har ansökt om och beviljats dispens från budplikt av Aktiemarknadsnämnden.


De fastigheter som avyttras till TPI utgörs huvudsakligen av kontorsfastigheter och omfattar en uthyrningsbar area om 145 tusen kvm. Hyresvärdet uppgår till 170 MSEK. Fastigheterna är belägna i anslutning till TPI:s befintliga fastighet och har samma huvudsakliga hyresgäst.


Genom transaktionen skapas förutsättningar för ett aktivt och självständigt fastighetsbolag att bygga upp en egen förvaltningsorganisation i syfte att skapa en effektiv förvaltning med hög kundservice.


Transaktionen är villkorad av godkännande av extra bolagsstämma i TPI varvid styrelsen och aktieägare som representerar cirka 21 procent av de rösträttsberättigade aktierna har aviserat att de är positiva till transaktionen. Den extra bolagsstämman beräknas äga rum den 22 augusti 2019. Förutsatt att bolagsstämman tillstyrker transaktionen beräknas tillträde ske den 1 oktober 2019.


Nyfosas förvaltningsresultat och finansiella ställning påverkas endast marginellt av transaktionen.


”Genom transaktionen skapar Söderport ett spännande fastighetsbolag med tillväxtmöjligheter. Avsikten är att rekrytera medarbetare som kan utveckla bolaget och skapa värden för våra aktieägare och hyresgäster.”, säger Jens Engwall, VD för Nyfosa. 

För mer information, vänligen kontakta:  
Jens Engwall, VD, jens.engwall@nyfosa.se, mobil 070-690 65 50


Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Nyfosa AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juli 2019, kl. 11:00 CET.Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 31 mars 2019 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 15,7 MDSEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2018. Läs mer på www.nyfosa.se.