English Svenska
2020-03-27 08:00

NYFOSAS ÅRSREDOVISNING 2019

Årsredovisningen för 2019 finns nu tillgänglig på Nyfosas webbplats, www.nyfosa.se. Nyfosa’s Annual Report 2019The annual report for 2019, Swedish version, is now available at Nyfosa´s website, www.nyfosa.se. An English version will be published shortly.  

För mer information, vänligen kontakta:  Jens Engwall, VD, jens.engwall@nyfosa.se, mobil 070-690 65 50, växel 08-406 64 00 

Ann-Sofie Lindroth, Ekonomichef, ann-sofie.lindroth@nyfosa.se, mobil 070-574 59 25 Denna information är sådan information som Nyfosa AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2020 kl. 08.00 CET.Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 31 december 2019 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 19,6 MDSEK. Läs mer på www.nyfosa.se