English Svenska
2019-05-09 10:00

Nyfosa utvärderar förutsättningarna för att emittera seniora icke-säkerställda obligationslån

Nyfosa AB (”Nyfosa”) har uppdragit åt SEB och Swedbank att arrangera ett antal investerarmöten i Norden den 13-14 maj 2019 i syfte att utvärdera förutsättningarna för att emittera seniora, icke säkerställda obligationslån.

Nyfosa utvärderar förutsättningarna för att emittera seniora, icke säkerställda obligationslån med en förväntad volym om 500 MSEK under ett ramverk om 1 500 MSEK. Emissionslikviden kommer att användas för att stärka bolagets finansiella position och allmänna verksamhetsändamål, vilket inkluderar att öka förvärvsberedskapen och stärka förutsättningarna för att nå Nyfosas tillväxtmål om en årlig tillväxt i resultat och fastighetsbestånd om minst 20 procent, upp till ett totalt fastighetsvärde om 25 MDSEK.


Med hänsyn tagen till rådande marknadsförhållanden kan bolaget komma att fatta beslut om emission av SEK-denominerade seniora, icke-säkerställda obligationslån med en löptid om cirka 3 år med rörlig ränta.

För mer information, vänligen kontakta:  
Jens Engwall, VD, jens.engwall@nyfosa.se, mobil 070-690 65 50
Johan Ejerhed, Finanschef, johan.ejerhed@nyfosa.se, mobil 070-393 98 87


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2019, kl. 10.00 CEST.Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 31 mars 2019 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 15,7 MDSEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2018. Läs mer på www.nyfosa.se.