English Svenska

Pressmeddelande

2020-03-20 15:40

Nyfosa uppdaterar om påverkan från coronaviruset

Med anledning av den rådande situationen med coronavirusets påverkan på samhället och fastighetsmarknaden gör Nyfosa en generell uppdatering samt kommunicerar andelen av kontrakterade hyresintäkter från hyresgäster inom handel, hotell och restaurang.

 Nyfosa följer löpande utvecklingen och värnar de anställdas, hyresgästernas och leverantörers hälsa och säkerhet. Vi har vidtagit åtgärder för att mildra eventuella störningar i verksamheten och följer myndigheternas rekommendationer.  Nyfosa har en stabil ställningNyfosa bedömer att bolaget i denna turbulenta tid har en stabil finansiell ställning, god likviditet och ett starkt kassaflöde. Vid årsskiftet hade Nyfosa ett outnyttjat kreditutrymme, med befintliga fastigheter som säkerhet, om 1 105 MSEK. Därutöver hade bolaget outnyttjade checkkrediter hos bank uppgående till 200 MSEK. Fastighetsbeståndet är väl diversifierat med fastigheter i olika kategorier, geografier och storlek med hyresgäster inom ett flertal olika branscher med få dominerande hyresgäster. Vid årets slut utgjorde de tio största hyresgästerna 16 procent av de totala hyresintäkterna och var fördelade på 161 hyresavtal. ”Nyfosa har ett opportunistiskt förhållningssätt vilket innebär en flexibel strategi som kan hantera och tillvarata marknadens förändringar. Organisationen är redo för de utmaningar vi har framför oss, och för affärer när det blir dags för det. Till dess följer vi utvecklingen noga”, kommenterar Jens Engwall, VD för Nyfosa. Andelen av hyresgäster inom handel, hotell och restaurangAv Nyfosas kontrakterade hyresintäkter den 31 december 2019 var 11 procent hänförligt till handel, varav hyresintäkter från extern handel utgjorde 5,2 procent, dagligvaruhandel i form av livsmedel, systembolag och apotek 3,2 procent samt cityhandel 3,0 procent. Endast 3,5 procent av de kontrakterade hyresintäkterna per årsskiftet var relaterade till hotell och restaurang, varav hotell utgjorde 0,7 procent.  Nyfosa avser att uppdatera marknaden med relevant information avseende eventuella effekter från coronaviruset. 

 För mer information, vänligen kontakta: Jens Engwall, VD, jens.engwall@nyfosa.se, mobil 070-690 65 50 

 

Om Nyfosa

Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 31 december 2019 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 19,6 MDSEK. Läs mer på www.nyfosa.se