English Svenska

Pressmeddelande

2020-03-23 08:00

Nyfosa senarelägger sakutdelning av aktier i Torslanda Property Investment AB

I bokslutskommunikén för 2019, publicerad den 13 februari 2020, meddelade Nyfosa att styrelsen hade för avsikt att föreslå en sakutdelning av aktier i vilken 18 aktier i Nyfosa skulle ge rätt till en (1) aktie i Torslanda Property Investment AB ("TPI"), efter aktiesplit 10:1 i TPI:s aktie. Styrelsen avsåg att lägga fram förslaget för aktieägarna vid Nyfosas årsstämma den 23 april 2020. Mot bakgrund av den förhöjda osäkerheten som uppstått på aktiemarknaden till följd av coronaviruset har styrelsen beslutat att senarelägga förslaget till sakutdelning. När volatiliteten normaliserats, och om det i övrigt bedöms lämpligt, är det styrelsens ambition att kalla till en extra bolagsstämma för att pröva utdelningen av TPI-aktier.  Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Nyfosa AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2020, kl. 8.00.

För mer information, vänligen kontakta: Jens Engwall, VD, jens.engwall@nyfosa.se, mobil 070-690 65 50Om Nyfosa

Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 31 december 2019 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 19,6 MDSEK. Läs mer på www.nyfosa.se

Dokument