English Svenska
2019-06-05 09:15

Nyfosa offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina obligationer vid Nasdaq Stockholm

Nyfosa AB (”Nyfosa”) emitterade den 22 maj 2019 icke-säkerställda obligationer om 750 MSEK inom ett totalt rambelopp om upp till 1,5 MDSEK. Obligationerna löper under tre år med en rörlig ränta om Stibor 3m + 375 baspunkter.

Nyfosa avser att ansöka om upptagande till handel av obligationerna vid Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas att bli omkring den 10 juni 2019. Med anledning av detta har Nyfosa upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet kommer att finns tillgängligt på Nyfosas (www.nyfosa.se) och Finansinspektionens (www.fi.se) webbplatser.

För mer information, vänligen kontakta:  
Jens Engwall, VD, jens.engwall@nyfosa.se, mobil 070-690 65 50, kontoret 08-406 64 00
Johan Ejerhed, Finanschef, johan.ejerhed@nyfosa.se, mobil 070-393 98 87


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juni 2019, kl. 09.15 CEST.Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 31 mars 2019 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 15,7 MDSEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2018. Läs mer på www.nyfosa.se.