English Svenska

Pressmeddelande

2020-01-17 16:30

Nyfosa ingår avsiktsförklaring avseende förvärv av fastigheter för cirka 8 MDSEK

Nyfosa har idag ingått en avsiktsförklaring med SBB i Norden AB (”SBB”) avseende förvärv av fastighetsportföljer med ett totalt fastighetsvärde om cirka 8 MDSEK. Fastigheterna utgörs huvudsakligen av kontor i Sverige. Enligt gällande tidsplan är avsikten att ingå bindande avtal om förvärv under mars 2020. Nyfosa avser att återkomma med ytterligare information om förvärvet och dess finansiering senast när villkoren för förvärvet är slutligt överenskomna.Nyfosa väljer att offentliggöra avsikten att genomföra förvärvet med anledning av att avsiktsförklaringen offentliggjorts av SBB.

För mer information, vänligen kontakta:  

Jens Engwall, VD, jens.engwall@nyfosa.se, mobil 070-690 65 50 Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Nyfosa AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2020, kl. 16.30 CET.Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 30 september 2019 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 18,3 MDSEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2018. Läs mer på www.nyfosa.se