English Svenska

Pressmeddelande

2020-06-10 22:30

Nyfosa förvärvar fastighetsportfölj för 4,9 MDSEK och avyttrar projektfastighet för 400 MSEK

Nyfosa har förvärvat en portfölj med främst skattefinansierade hyresgäster till ett värde om 4,9 MDSEK. Säljare är SBB i Norden AB. Fastigheterna är belägna i tillväxtregioner i Sverige. Nyfosa har även avyttrat projektfastigheten Gamlestaden 2:8 i Göteborg till ett värde om 400 MSEK. Transaktionen är ytterligare ett tillväxtkliv för Nyfosa, vars fastighetsbestånd har ökat med 50 procent.

De 38 förvärvade fastigheterna omfattar en yta om 303 000 kvadratmeter med främst kontorslokaler. Fastigheterna är belägna i bland annat Västerås, Kristianstad, Luleå, Örebro, Karlskrona, Stockholm och Uppsala. Fastigheterna har ett totalt årligt hyresvärde om cirka 402 MSEK, varav 79 procent kommer från skattefinansierade verksamheter med stat, landsting, kommuner och andra samhällsoperatörer som hyresgäster, bland annat Transportstyrelsen, Boverket och Polismyndigheten. Bland de kommersiella hyresgästerna återfinns Lantmännen, Vattenfall och Dagab. Uthyrningsgraden är 97 procent och genomsnittlig återstående avtalslängd är 2,3 år. Tillträde är planerat till den 15 juli 2020 men kan komma att förskjutas till senast 17 augusti 2020.Nyfosa avyttrar samtidigt fastigheten Gamlestaden 2:8 i Göteborg till ett värde om 400 MSEK till SBB i Norden AB. Fastigheten är en projektfastighet som blir tomställd i november 2020 då hyresgästen SKF lämnar sina lokaler. Frånträde planeras ske den 15 juli 2020 men kan förskjutas fram till 17 augusti 2020.”Nyfosa fortsätter att i hög takt stärka kassaflöde och intjäning. Sedan årsskiftet har vi ökat fastighetsbeståndet med 50 procent. De förvärvade fastigheterna bidrar till att ytterligare differentiera Nyfosas portfölj med starka och stabila hyresgäster som till största delen består av stat, kommun, landsting och övrig skattefinansierad verksamhet. Fastigheterna kompletterar även vårt befintliga bestånd på flera orter. Det är en affär som passar oss mycket väl och som vi är nöjda att kunna genomföra i befintlig marknad,” kommenterar Stina Lindh Hök, Operativ chef för Nyfosa.Nyfosas förvärv sker genom bolag. Affären är villkorad av konkurrensgodkännande samt av finansiering som planeras ske genom eget kapital och upptagande av lån.

För mer information, vänligen kontakta: 

Stina Lindh Hök, Operativ chef, stina.lindh.hok@nyfosa.se, mobil 070-577 18 85

Jens Engwall, VD, jens.engwall@nyfosa.se, mobil 070-690 65 50
Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Nyfosa AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2020, kl. 22.30.Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 31 mars 2020 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 24,8 MDSEK. Läs mer på www.nyfosa.se