English Svenska
2019-05-15 15:35

Nyfosa emitterar treåriga icke-säkerställda obligationer om 750 MSEK

Nyfosa AB (”Nyfosa”) har framgångsrikt placerat icke-säkerställda obligationer om 750 MSEK inom ett totalt rambelopp om upp till 1,5 MDSEK med förfall i maj 2022. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av obligationerna vid Nasdaq Stockholm.

Obligationerna emitteras under en total ram om upp till 1,5 MDSEK och kommer att löpa under tre år med en rörlig ränta om Stibor 3m + 375 baspunkter. Emissionsdatum planeras till den 22 maj 2019. Likviden från obligationsemissionen avses att användas för att stärka bolagets finansiella position och allmänna verksamhetsändamål, vilket inkluderar att öka förvärvsberedskapen och stärka förutsättningarna för att nå Nyfosas tillväxtmål om en årlig tillväxt i resultat och fastighetsbestånd om minst 20 procent, upp till ett totalt fastighetsvärde om 25 MDSEK.


SEB och Swedbank har agerat som Joint Bookrunners och Gernandt & Danielsson har agerat som legal rådgivare i transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:  
Jens Engwall, VD, jens.engwall@nyfosa.se, mobil 070-690 65 50
Johan Ejerhed, Finanschef, johan.ejerhed@nyfosa.se, mobil 070-393 98 87


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2019, kl. 15.35 CEST.Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 31 mars 2019 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 15,7 MDSEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2018. Läs mer på www.nyfosa.se.