English Svenska

Pressmeddelande

2019-11-21 15:35

Nyfosa emitterar icke-säkerställda obligationer om 750 MSEK

Nyfosa AB (”Nyfosa”) har framgångsrikt placerat icke-säkerställda obligationer om 750 MSEK inom en befintlig ram om 1,5 MDSEK (ISIN: SE0012569655) med slutligt förfall i maj 2022. Total utestående volym efter emissionen uppgår till 1,5 MDSEK. Obligationslånet är sedan tidigare noterat på Nasdaq Stockholm och Nyfosa kommer ansöka om att även de nyemitterade obligationerna tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.Obligationerna emitterades till kurs 101,6% vilket motsvarar en räntemarginal om 300 baspunkter. Obligationerna löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 375 baspunkter.Likviden från obligationsemissionen avses att användas för generella verksamhetsändamål inklusive potentiella fastighetsförvärv i linje med bolagets strategi och tillväxtmål. Bolagets tillväxtmål är att nå en årlig tillväxt i resultat och fastighetsbestånd om minst 20 procent, upp till ett totalt fastighetsvärde om 25 MDSEK.SEB och Swedbank har agerat som Joint Bookrunners och Cederquist har varit legal rådgivare i transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:  

Jens Engwall, VD, jens.engwall@nyfosa.se, mobil 070-690 65 50

Johan Ejerhed, Finanschef, johan.ejerhed@nyfosa.se, mobil 070-393 98 87 Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för  offentliggörande den 21 november 2019, kl. 15.35 CET.Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 30 september 2019 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 18,3 MDSEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2018. Läs mer på www.nyfosa.se