English Svenska

Pressmeddelande

2020-02-07 08:15

Nyfosa avser föreslå sakutdelning av aktier i Torslanda Property Investment AB

Styrelsen för Nyfosa AB avser att föreslå Nyfosas årsstämma att besluta om sakutdelning i form av aktier motsvarande en ägarandel av 15 procent i Torslanda Property Investment AB ("TPI"). TPI ägs för närvarande till 78 procent av Nyfosas joint venture Söderport Holding AB ("Söderport"). Söderport ägs till lika delar av Nyfosa och AB Sagax.TPI är ett svenskt fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter med en uthyrningsbar area om 194 000 kvadratmeter och ett marknadsvärde om 3 miljarder kronor. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Den avsedda utdelningen ökar antalet aktieägare i TPI, vilket skapar förutsättningar för en mer ändamålsenlig handel vilket gynnar aktieägarna och underlättar den fortsatta utvecklingen av bolaget.  Nyfosa avser att återkomma med styrelsens definitiva förslag till beslut om utdelning i samband med offentliggörandet av Nyfosas bokslutskommuniké den 13 februari 2020.Nyfosa väljer att offentliggöra styrelsens avsikt att föreslå sakutdelning med anledning av att Sagax idag offentliggjort att Sagax avser att föreslå sakutdelning av aktier motsvarande en ägarandel av 15 procent i TPI till aktieägarna i Sagax.

För mer information, vänligen kontakta:  

Jens Engwall, VD, jens.engwall@nyfosa.se, mobil 070-690 65 50

Johan Ejerhed, Finanschef, johan.ejerhed@nyfosa.se, mobil 070-393 98 87 Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Nyfosa AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 februari 2020, kl. 08.15 CET.Om Nyfosa
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning. För närvarande fokuserar Nyfosa främst på kommersiella fastigheter i Sverige. Per den 30 september 2019 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 18,3 MDSEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2018. Läs mer på www.nyfosa.se